Издадените разрешителни за строеж през четвъртото тримесечие на 2023 година са за общо 99 нови сгради в Русенска област

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 275 жилищни сгради с 16 788 жилища в тях и 1 880 330 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 22 административни сгради/офиси с 86 343 кв. м РЗП и на 1 261 други сгради с
881 042 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 8.0%, жилищата в тях – със 71.2%, а разгънатата им застроена площ – с 65.5%. Издадени са разрешителни за строеж на 12.0% по-малко административни сгради с 9.3% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 0.6%, както и разгънатата им застроена площ – с 10.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19.0%, жилищата в тях – с 64.5%, а разгънатата им застроена площ – с 66.2%. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 22.2 и 6.6%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства над три пъти, а на другите сгради – с 64.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 435, Пловдив – 393, Бургас – 217, София – 186, и Варна – 168. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 7 559, Пловдив – 2 702, Варна – 1 534, Бургас – 1 345, и Кърджали – 786.

Издадените разрешителни за строеж на нови сгради в Русенска област през четвъртото тримесечие на 2023 година са за 30 жилищни сгради с 228 жилища в тях с 24 860 м2 РЗП, както и на 69 други сгради с обща РЗП 15 690 м2 .

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни- сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и други).

Разгъната застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Сподели: