Излезе двадесет и първото издание на електронното списание за етнология, медиавистика и археология „Онгъл“

Излезе двадесет и първото издание на електронното списание за етнология, медиавистика и археология „Онгъл“

Излезе двадесет и първото издание на електронното списание за етнология, медиавистика и археология „Онгъл“. Темата на броя – „Музеи и публики – общуване във време на криза“, разглежда рефлексиите на COVID-19 върху институциите на паметта в България. Автори на проучването са проф. д-р Николай Ненов и Силвия Трифонова-Костадинова от Регионален исторически музей – Русе.

Появата на COVID-19 се отрази чувствително върху всички сфери на обществени живот, а опитите за справяне с последствията от него продължават и днес. Динамичната обстановка, ограниченията и забраните, рефлектират осезаемо върху културния сектор и в частност върху музеите. Това поражда необходимостта от трансформиране на ритъма на живот на местата на памет, а най-голямото предизвикателство се оказва общуването с публиките. Физическото затваряне на експозициите подтикна институциите да търсят алтернативи начини за представяне и нови възможности за комуникация. Повечето от тях насочиха поглед към дигиталното пространство за осъществяване на връзки с потенциални аудитории.

Проучването за музеите и COVID-19 е първото по рода си и най-мащабно до този момент в България изследване, което проследява пандемията и нейното отражения върху организациите, работещи с наследство. Проучването използва качествени и количествени методи за анализ (интервюта, анкети, наблюдения, коментари), които имат за цел да очертаят активността на българските музеи в необичайна за тях ситуация, в условия на три локдауна – как се справят с кризата, до колко са видими за своите аудитории, как осъществяват комуникация с тях и ефективна ли е тя. Изследването обхваща 52 музея, включили се в проучването по тяхно желание и техните дигитални активности в периодите на пълно затваряне и след това.

Сред целите на проучването е да се предложи инструментариум за работа във време на криза, както и да се маркират добри практики  от дейността на българските музеи във времето на COVID-19 и след него. Наблюдавани са онлайн активностите на музеи, отличени с наградите „Наследство“ на Сдружение „Български музеи“, като се изхожда от схващането, че видимите и работещи организации в обичайна среда, са такива и в криза. Направена е онлайн анкета, както и интервюта с директори и PR-специалисти, които споделят своите виждания за музеите по време на безпрецедентното затваряне и бъдещето на институциите след здравната криза.

Проучването има висок потенциал за развитие на иновативните практики и осъществяване на промени в мисленето и подходите на музеите към посетителите, новата „нормалност“ и към различните очаквания на аудиториите, още повече, че ситуацията с COVID-19 все още не е преодоляна напълно. Изследването систематизира получените знания, които ще бъдат в помощ на музеите при конструирането на устойчиви политики за взаимодействие с аудиториите им.

Списанието за музеите и COVID-19 е резултат от изследователската дейност по Проекта „Музеи и (пост) COVID: в търсене на инструменти за работа с публики“, реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Програма „Публики“ 2021, Модул „Изследване и идентифициране на аудитории“

Сподели: