Изменена е Наредба № 2 на ОбС – Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Общински съвет – Борово измени точка първа на решение № 313 по протокол № 24/30.10.2013 г. на Обс Борово както следва: „1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 179 по протокол № 19/30.03.2005 г., със следното съдържание: Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя глава шеста /уреждаща управление на общинския горски фонд/ на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпо…

Код на новината : *121045.html

    

Сподели: