новопостроените сгради

Изменения в Закона за устройство на територията предвиждат намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

Законопроект за изменение на Закона за устройството на територията предвижда намаляване броя на документите на хартиен носител, които гражданите и бизнесът да представят пред Дирекцията за национален строителен контрол. Вече няма да бъде изисквано удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация, при кандидатстване за получаване на удостоверение за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.
Чрез промените в нормативния документ се цели облекчаване на административните процедури и намаляване административната тежест, като това ще помогне на заинтересованите лица да спестят време и средства.

Предложенията за промяна в Закона за устройство на територията и мотивите към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове“, на сайта на Дирекцията за национален строителен контрол и на Портала за обществени консултации.

Сподели: