ОП "Обществено хранене" - Две могили представи дейността си за второто полугодие на 2021 година

Изменен е Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене” – Две могили

Общински съвет – Две могили прие Правилник за изменение и допълнение на Правилник №
6 за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе. Промените се налагат във връзка с въвеждането в експлоатация на обект Многофункционален спортен комплекс гр. Две могили, бе изработен проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе.
Одобрените промени са следните:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните допълнения:

 1. създава се т. 8:
  „т. 8. Стопанисване, управление и поддържане на Многофункционален спортен
  комплекс гр. Две могили, ведно с прилежащата спортна зала, фитнес зала, сауна,
  съблекалня, заведение за хранене, тенис корт, съоръжения на техническата
  инфраструктура и други, ситуирани на територията на комплекса, както и
  предоставяне на свързаните с тях услуги на спортни клубове, на организатори на
  спортни и развлекателни събития и на населението на община Две могили.“.
  § 2. Създава се чл. 3ж:
  „Чл. 3ж. Дейността по управление и поддържане на Многофункционален спортен
  комплекс гр. Две могили включва:
 2. Стопанисване, управление и поддържане на имот – общинска собственост
  Многофункционален спортен комплекс гр. Две могили с прилежащите към него
  обекти и съоръжения, предадени в активите на предприятието;
 3. Осъществяване на контрол по изпълнение на сключените договори за отдаване под
  наем на предоставения общински имот или части от него, след проведени
  процедури по съответния законов ред от общинска администрация, в т. ч.
  осигуряване на своевременно събиране на наемните вноски и други приходи от
  имота;
 4. Предоставяне за кратковременни, възмезди услуги, включени в Наредба № 5 за
  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
  предоставяне на физически и юридически лица на територията на Община Две
  могили, област Русе по повод осигуряване на оптимална използваемост на
  предоставеното му за управление имущество и изготвяне на правила за ползване на
  обектите и съоръженията и упражняване контрол за спазването им и правилната им
  експлоатация;
 5. Осъществяване на маркетинг и рекламно-информационна дейност на
  Многофункционален спортен комплекс гр. Две могили с цел популяризиране на
  същия за организиране на спортни и развлекателни мероприятия.“
  13
  § 3. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
 6. Създават се т. 1а, 14, 15 и 16:
  „1а. Заместник-директор – 1 бр.“;
  „14. Хигиенист в Многофункционален спортен комплекс гр. Две могили – 1 бр.“
  „15. Фитнес инструктор – 0,5 бр.“
  „16. Инструктор по тенис на корт – 0,5 бр.“
  Общо: 22 бр.
  § 4. В чл. 5 се правят следните допълнения:
 7. Създава се точка 8:
  „т. 8. Имот – частна общинска собственост за спорт и атракции в гр. Две могили, ул.
  „Стоян Терзиев“ № 9, с обща площ 4460 кв. м. и застроена площ от 3207 кв. м.,
  представляващ ПИ с идентификатор 20184.1.2878 по КККР на гр. Две могили,
  съгласно опис.
Сподели: