Община и Топлофикация заедно за въздуха на русенци

Изпитват очистващата инсталация на ТЕЦ Русе

От началото на август се извършат единични и комплексни изпитания на инсталацията за очистване на димните газове (СОИ) към Комин №1 на ТЕЦ „Русе-Изток”.

Община Русе уведомява гражданите, че при провеждането на тестовете ще се проследи както експлоатационната годност на монтираните съоръжения и инсталации, така и дали с тяхната работа се спазват изискванията за опазване на околната среда, пожарната безопасност, хигиенните изисквания и тези по безопасност на труда.

Протоколите от направените замервания ще бъдат приложени към документацията, необходима за приемането и въвеждането на строежа в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Сподели: