община две могили

Изпълнението на Общинския план за младежта на Община Две могили за 2023 година бе представено пред общинските съветници

С Решение № 27, взето на заседание на Общински съвет град Две могили с Протокол № 3/06.12.2023 г. бе приет график за 2024 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет град Две могили. Съгласно същия за месец януари 2024 г. е предвидено представяне на отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две могили за 2023 година.

Общинският план за младежта за предходната 2023 година е приет с Решение № 758 от 27.01.2023 г., на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2021-2030 г.) на Република България.

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили – за преодоляване на проблемното поведение на учениците, за повишаване на тяхната мотивация за учене, както и на тези, които имат обучителни затруднения, са набелязани административни и възпитателни мерки за задържането на децата в риск от отпадане от училището и за тяхната образователна интеграция, а именно:
 Допълнителна индивидуална работа с децата в риск в часовете по консултации и през ваканциите;
 Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците от класните ръководители и от училищното ръководство, както и за наложените им санкции;
 Своевременно уведомяване на кметовете по населени места с писма за трайното отсъствие от училище на децата, застрашени от отпадане;
 Изпращане на информация до общинска администрация за налагане на санкции на родителите;
 Провеждане на консултации с проблемни ученици от класните ръководители в допълнителния час на класа;
 Въведена е целодневна организация на работа в училище чрез разкриване на 7 полуинтернатни групи;
 Осигуряване на безплатна закуска за всички ученици в начален етап;
 Получаване на пресни плодове и зеленчуци по Схема „Училищен плод“;
 Получаване на мляко и млечни продукти по Схема „Училищно мляко“;
 Осигуряване на достъп до спортната база на училището, до компютърните кабинети;
 Стимулиране развитието и изявата на талантливи деца и ученици в риск от отпадане в училище и включването им в извънкласни и извънучилищни мероприятия;
 Насърчаване повишаването на образователните резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на ученици чрез получаване на стипендии от учениците, завършили основно образование;
 Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа и взаимодействие в мултиетническа образователна среда;
 Насочване на застрашени от отпадане от училище ученици за ползване на социални услуги, предоставени от Центъра за обществена подкрепа – гр. Две могили, обл. Русе;
 Прилагането на механизма за обхват на ученици е важна причина да намалее броят на застрашените от отпадане от училище ученици. В учебното заведение е създаден екип за обхват и задържане на учениците, включващ представител на РУО – Русе, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Две могили, община – Две могили, РУ, Дирекция за социално подпомагане. Екипът работи през цялата учебна година, като осъществява физическо посещение на адреса за обхват и изготвя протокол от извършената проверка чрез системата за обхват на ученици.
 По плана на Педагогическия съвет през учебната 2022/2023 г. са планирани и проведени две заседания във връзка с набелязването на мерки за задържане на учениците в училището. Определени са отговорници от педагогическия колектив за работа с проблемни ученици, които допълнително са подготвили и разработили план за работа с тях.
Национални програми и проекти, при които училището е бенефициент:
Участие в Кампанията „Национално финансиране на занимания по интереси 2022/20203 г.“, организирана по реда на Наредба за приобщаващото образование: включени общо 157 ученици в 11 групи за занимания в тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“.

Участие в Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който е започнал през учебната 2021/2022 г. Проектът е свързан с осигуряването на технически устройства на учениците при наличие на извънредна ситуация и необходимостта от преминаване в онлайн форма на обучение.
Участие в Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко/чай/ на учениците от І до ІV клас”.


Извънкласни дейности:
Изминалата учебна година бе белязана с изпълнение на разнообразни извънкласни дейности. Това е видно от направените изложбени кътове в училището, от завоюваните награди и отличия, от факта, че учебното ни заведение се превърна в място, където учениците прекарват по-голямата част от времето си пълноценно и с удоволствие. Наши ученици участваха в Общинския кръг на олимпиадите по история и цивилизации и география и икономика. Има класирали се ученици за участие в Областния кръг на олимпиадите по история и цивилизации и по география и икономика. Една ученичка от XI клас е класирана за участие в Националния кръг на олимпиадата по география и икономика. Ученици от V клас са класирани на първо и второ място на Международна олимпиада KINGS по математика и по български език и литература. ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили – учебната 2022/2023 година започна в обновена база със всички условия за провеждане на учебно-възпитателната дейност.
Гимназията притежава учебен лек автомобил „Дачия”, трактор „Клас“ и селскостопански машини. ПГСС “К. А. Тимирязев“ кандидатства по национална програма “Професионално образование и обучение“ Модул 1 „Модернизиране на материално –техническата база“.
През тази учебна година осъществяват изнесени практики, което е в пряка връзка и зависимост с реализацията на нашите ученици.
Гимназията кандидатства за „Изграждане на училищна СТЕМ среда по процедура BG-RRP-1.015-Училищна СТЕМ среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
ПГСС “К. А. Тимирязев“ участва по проект BG05MOP0001-2.105 „Ученически практики“ 2, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“.
Има открита спортна площадка, физкултурен салон и фитнес площадка, които са в сравнително добро състояние. Извърши се основен ремонт на учебен корпус и на общежитието по Оперативна програма Региони в растеж – „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално образование в ПГСС “К. А. Тимирязев“ град Две могили.
В Професионалната гимназия се обучават средно 162 /в началото на учебната година 171, в края -154/ ученика редовна форма на обучение и 6 ученика самостоятелна неприсъствена форма. Учениците от гимназията са не само от община Две могили, има ученици от община Борово, община Бяла, община Иваново. Голяма част от учениците от гимназията живеят извън общинския център. Транспортът е безплатен за всички ученици, като основната част от учениците пътуват
използвайки транспортната схема на общината. Училището разполага с ученически автобуси необходими за транспорт на ученици живеещи извън община Две могили както и за транспорт на учениците за провеждането на изнесените практики. Освен дипломата за средно образование и професионална квалификация по съответните специалности, учениците завършващи гимназията получават и документи за придобита правоспособност за категории „Твк“, „Твк 3“, „В“, и „Ткт“ към разкрития учебен център при училището. С получените документи, те стават конкурентно способни
на пазара на труда, както у нас така и в страните членки на Европейския съюз. ОУ „Христо Ботев” село Баниска – целите, които си поставя колективът на учебното заведение са да запази и доразвие всички положителни страни в българското образование, което да се превърне във фактор за икономическо развитие и просперитет.
Усилията на всички са насочени към това – образованието да стане по-достъпно, по- качествено и по-модерно.
За всички ученици на територията на Община Две могили е осигурен безплатен транспорт с изключително добра транспортна схема.
Броят на децата с всяка изминала година намалява, като причините за това са, че много деца и ученици без подаване на заявление от родител спират да посещават учебното заведение.
Функциониращият механизъм за обхват на ученици е основната причина да няма родители, които не изпълняват задълженията си да запишат децата си, подлежащи на задължително училищно образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Баниска. Отписани от училищната документация са ученици, които са заминали с родителите си в чужбина или са преместени в други учебни заведения.
В учебното заведение не са констатирани случаи на родители, които не осигуряват
присъствието на децата си, подлежащи на задължително училищно образование.
ОУ ”Христо Ботев” участва в Проект «Равен достъп до училищно образование в условията на кризи», който е започнал през учебната 2021/2022 г. Проектът е свързан с осигуряването на технически устройства на учениците при наличие на извънредна ситуация и необходимостта от преминаване в онлайн форма на обучение.


Национални програми: НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко/чай/ на учениците от І до ІVклас”.
Програма „Занимания по интереси“, финансирана с целеви средства от държавния бюджет за „Занимания по интереси 2022/2023“ на училището. По програмата е сформирана 1 /една/ група за занимания по интереси в зависимост от желанията на учениците, обхващайки ученици от начален етап по тематическа подобласт математическа лингвистика.


Дуална форма на обучение към Община Две могили през 2023 г. – през 2023 г.

Община Две могили сключи три договора за обучение чрез работа /Дуално обучение/ с ПГСАГ „Пеньо Пенев“ град Русе за извършване на обучение чрез работа, в реална работна среда за придобиване на професионална квалификация по професия „Строителен техник“, профил „Транспортно строителство“. Чрез сключването на договорите се предостави възможността на трима ученици, възпитаници на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ град Русе да извършват практическото си обучение чрез работа в реална работна среда в отдел ТСУ към Община Две могили.


ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” град Две могили – извънучилищно педагогическо звено към МОН, което се дофинансира от Община Две могили, занимаващо се с осмисляне свободното време на децата и младежите. Основни приоритети на ЦПЛР – Две могили са: свободният избор и достъп до формата и начина на реализация на децата и учениците; удовлетворяване на интересите и потребностите на децата в свободното им време; стимулиране на творческата им изява чрез организиране на конкурси, изложби, спектакли, а така също и участие във фестивали на регионално, национално и международно ниво, участие в изяви от Културния календар на Общината.


Организационните форми на работа са динамични и отворени, със свободен достъп на избор. Дейностите се актуализират всяка година, в зависимост от желанията на ученици и родители. Висококвалифицирани преподаватели помагат на всяко дете да развие своите дарби и заложби, като им дават шанс за изява.


В Центъра за подкрепа за личностно развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов” град Две могили се обучават деца, младежи и девойки от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ПГСС „К. А. Тимирязев”, ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”.


В края на всяка учебна година в Центъра за подкрепа на личностното развитие се прави проучване сред деца и родители в какви области да се обучават децата през новата учебна година. На базата на тези проучвания се формират групите в Центъра за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) за следващата година.


Центърът за обществена подкрепа оказва подкрепа на деца и семейства в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, както и на семейства, при които не е наложена мярка за закрила, но самостоятелно са потърсили подкрепа в процеса на грижи за детето в семейството. Основавайки се на разбирането, че раздялата с биологичното семейство има сериозни последици върху бъдещото функциониране и развитие на децата, екипът на услугата подкрепя деца и семейства, при които съществува риск от разделяне на детето с родителите или деца, които вече са настанени в приемни семейства, семейства на близки и роднини или в резидентна грижа. Паралелно с това екипът спомага за плавното адаптиране и реинтегриране на детето в биологичното семейство след периода на раздяла.


С цел преодоляване на риска от разрушаване на семейните връзки и отношения, внимателно се асистира връзката между детето и семейните членове. Екипът има и професионалната задача да подпомага деца, при които се наблюдават прояви на психично страдание или поведенчески проблеми, изразяващи се в:
 затруднения или нежелание при учене
 агресивни и противообществени прояви
 затруднения при приемане на изискванията и правилата
 проблеми с взаимоотношенията и връзките с връстници, учители и родители
 емоционални затруднения, свързани или несвързани с възрастта, т.н.

Социалните услуги, които предоставя центъра са: „Информиране и консултиране“; „Застъпничество и посредничество“; „Общностна работа“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“.


На площад „Филип Тотю“ град Две могили пред сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили за трета поредна година бе проведено превантивно – образователно мероприятие по случай Първи юни – Международния ден на детето. Инициативата е на Община Две могили, МВР, РСПБЗН, съвместно с БЧК и БМЧК. Децата се запознаха с работата на структурите в системата на МВР, Бърза помощ, Първа долекарска помощ и пожарна безопасност. Проведена беше акция на пожарната за спасяване на пострадал при катастрофа. Децата наблюдаваха демонстрация на специално облекло, което позволява на огнеборците да влизат за определено време в зоните на пожар. Имаха възможност да се докоснат до техниката и оборудването използвани в пожарната, полицията, линейката. В двата обособени пункта на БЧК децата имаха възможност да се научат как на практика се оказва първа помощ на пострадал.
На територията на общината се проведоха обучения на тема социално психологическа подкрепа. Набиране на нови доброволци.
Проведоха се обучения в социалните услуги – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за обществена подкрепа – по тема „Първа долекарска помощ“.
Предоставиха се индивидуални пакети хранителни продукти на 35 социално слаби лица от общината.
В населените места на общината се проведе обучение като съпътстваща дейност на лицата на тема „Здравословно хранене“, „Как да реагираме при земетресение и бедствие“, „Първа до лекарска помощ“, това е умение, което може да осигури ефективна и бърза интервенция, за да помогне при наранявания, да намали страданията и да подобри шансовете за оцеляване на човек в нужда.

Във връзка с програмата за финансово подпомагане на български граждани по Апела на Българския Червен кръст за подпомагане на украински граждани, осъществяван с финансовата подкрепа на Международната федерация на червения кръст и червеният полумесец, след регистрация чрез мъниграм 15 лица от общината получиха финансова подкрепа.

През месец май по случай отбелязване на „40 години пожарна Две могили“ се проведе проиграване на общинско учение „Две могили 2023“ на тема „Ликвидиране последствията от земетресение в обществена сграда. Проиграване на Плана за защита при бедствия на община Две могили, част земетресения с участието на съставните части на единната спасителна система на общинско ниво” с участието на членове на БЧК Две могили и от БЧК Русе.


От влошените метеорологични условия в региона през месец ноември, в повечето
от населените места на територията на общината нямаше електричество и вода повече от
три дни, обявено беше бедствено положение. Най- отдалеченото село от общинския център е на 28 км. – село Могилино, освен трудно достъпно, но и няма хранителен магазин. Уведомени бяха БЧК – Русе, които ни предоставиха хранителни пакети на всички пострадали- домакинства в селото.

Сподели: