магистрала път асфалт лято

Изработен е проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект Автомагистрала “Русе – Велико Търново“

Община Ценово, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект Автомагистрала “Русе – Велико Търново“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200 в землищата на с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково, с. Долна Студена, община Ценово. Проектът за ПУП-ПП предвижда определянето на засегнатите поземлени  имоти от трасето на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ в землищата на селата Ценово, Белцов, Пиперково и Долна Студена, община Ценово за създаването на основа за извършване на процедури по отчуждаване на земи и изключването им от поземления фонд и горска територия за изграждане на директното трасе, площадки за депониране на земни маси и реконструкция. Възложител на проекта е АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“. Проектът за ПУП-ПП е публикуван на интернет страницата на общината и е изложен за разглеждане в Община Ценово в стая №304, ет. 3, ул. „Цар Освободител“ №66,

Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 66/20.08.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

Линк към ПУП

Сподели:

Още новини от деня