Изтича срокът даден на „Еонметалл България“ за летището в Щръклево

В Община Русе постъпи Заявление с вх. № 30-12163-1 от 21.07.2020г., с което „Еонметалл България“ ООД иска удължаване с три месеца на срока на предварителното съгласие, определен с Решение № 67/10.02.2020г. на Общински съвет – Русе. Според заявлението възникналите национални и международни затруднения при получаване на административни услуги от общините, държавата, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги поради въведените мерки и ограничения във връзка с епидемиологичната обстановка са довели до обективна невъзможност за своевременно подаване на заявление от дружеството до Българската агенция за инвестиции /БАИ/ за получаване на сертификат за инвестиция клас „А“. Заявлението е подадено на 03.06.2020г, като към настоящия момент в БАИ е оформена преписка, по която се работи. Възможно е обаче срокът на предварителното съгласие, което е дал Общински съвет – Русе да изтече преди да има произнасяне от органа, компетентен да издаде или откаже издаването на сертификат за инвестиция клас „А“.

Преди близо 3 месеца Общински съвет – Русе удължи срока на предварителното съгласие, дадено с Решение № 67 по Протокол № 5/10.02.2020 г. на Общински съвет – Русе от 6 /шест/ на 9 /девет/ месеца.

Сподели:

Още новини от деня