Посланик Ерик Льобедел Монтюпе

Икономически активните предприятия в област Русе приключват финансовата 2016 г. с обща печалба от 461 млн. лева

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 11 469 нефинансови предприятия от област Русе, или с 1.4% повече в сравнение с 2015 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 7 416 млн. лв. и е произведена продукция за 4 574 млн. лева.

Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия осъществяват дейността си в община Русе. През 2016 г. техният относителен дял достига съответно 83.8% от общия брой предприятия, 80.2% от обема на нетните приходи и 81.8% от произведената продукция за областта.

Икономически активните предприятия в област Русе приключват финансовата 2016 г. с обща печалба от 461 млн. лева. Положителен финансов резултат са отчели 8 236 нефинансови предприятия, предприятията със загуба са 1 915, а тези с нулев резултат – 1 318. В отделните общини на областта делът на предприятията, приключили годината с печалба, се движи между 67.7% за община Борово и 81.4% – за община Бяла.

През 2016 г. микропредприятията (до 9 заети лица) са 10 501, или 91.6% от всички нефинансови предприятия. Произведената в тях продукция по текущи цени възлиза на 786 млн. лв., или 17.2% от общия обем за областта, като е отчетен спад от 7.6% спрямо 2015 година. В микропредприятията работят 30.1% от заетите лица, като средният брой заети е 2 лица. Предприятията от тази група приключват 2016 г. с обща печалба в размер на 147 млн. лева. На територията на община Русе се намират 83.8% от микропредприятията в областта. Генерираната продукция е 82.3% от общо произведената в тази група за 2016 г., заетите лица съставляват 83.0% от общия брой на заетите в микропредприятията в област Русе, а реализираната печалба е в размер на 118 млн. лева.

Малките предприятия (между 10 и 49 заети) са 777. В тях е произведена продукция по текущи цени за 844 млн. лв., или с 0.7% по-малко от 2015 г., и работят 23.9% от общия брой заети лица. Тези предприятия приключват 2016 г. с положителен финансов резултат от 94 млн. лева. Средният брой заети в малките предприятия за областта е 20 лица. В община Русе през 2016 г. са ситуирани 82.0% от работещите малки предприятия в областта, произведената продукция има относителен дял 75.3% от общо произведената за тази група предприятия, а заетите лица са 80.5% от общия брой на заетите в малките предприятия в област Русе. Генерираната печалба за 2016 г. е в размер на 72 млн. лева.

Средните предприятия (между 50 и 249 заети) произвеждат 35.3% от продукцията за областта и в тях са ангажирани 27.2% от заетите. Общият финансов резултат за тази група е печалба в размер на 60 млн. лева. Средният брой заети лица на едно предприятие за областта е 106. В община Русе през 2016 г. делът на произведената продукция достига 78.8%, като тук упражняват трудова дейност 9 от всеки десет лица, заети в тази група предприятия на територията на област Русе.

Големите предприятия (с 250 и повече заети) формират 29.1% от общо произведената продукция, генерират 18.0 на сто от нетните приходи от продажби и в тях работят 18.8% от всички заети лица в икономиката на област Русе.

В област Русе индустриалния сектор . формира най-голям дял от произведената продукция – 52.0% от общия обем и в него работят 45.5% от общия брой на заетите в областната икономика. Икономически сектор „Услуги” има най-съществен принос в реализираните нетни приходи от продажби” – 63.0% от тези за областта. В сектора работят 48.7% от всички заети лица.

През 2016 г. на територията на област Русе най-голям е броят на предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 4 196, или 36.6% от общия брой. Тези предприятия реализират нетни приходи от продажби в размер на 3 725 млн. лв. или 50.2% от общия обем за областта . В тях е произведена 19.9% от общата продукция и се труди всяко пето лице, ангажирано в областната икономика. В сравнение с 2015 г. броят на предприятията в тази икономическа дейност намалява с 1.3%, а броят на заетите лица се увеличава със 7.9%. Същевременно произведената продукция нараства с 51.7%, а приходите от продажби бележат ръст от 25.9%. На територията на община Русе се намират 84.7% от търговските предприятия; Те генерират 76.8% от нетните приходи от продажби и формират 87.5% от общия брой на заетите в търговския сектор за областта.

Икономически активните предприятия от преработващата промишленост през 2016 г. са 1 215. Произведената от тях продукция е в размер на 1 974 млн. лв., или 43.2% от общо произведената в областта. Нетните приходи от продажби са 26.9% от общите приходи за областта. В сектора работят 37.3% от заетите лица в област Русе.

В сравнение с 2015 г. броят на предприятията от преработващата промишленост не се променя , но заетите лица намаляват с 2.2%, произведената продукция – с 3.2%, а реализираните нетни приходи от продажби – с 10.1%.

През 2016 г. предприятията от преработващата промишленост в община Русе представляват 86.7% от тези за областта. Техният дял в общо произведената продукция за тази икономическа дейност за областта достига 92.8%, а заетите лица са съответно 91.2%.

Малко над една четвърт от преработващите предприятия в област Русе са ангажирани с производството на текстил и облекло, обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм. Произведената от тях продукция за 2016 г. възлиза на 256 млн. лв., реализираните нетни приходи от продажби са в размер на 255 млн. лв. и в тях работят 32.9% от общия брой на заетите лица в преработващата промишленост.

Методологични бележки

Обхват и източници на информация – обект на изследване са нефинансовите предприятия на територията на областта, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Източник на информацията е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс.
Брой предприятия – всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.
Оборотът включва стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.
Заети лица – всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Сподели:

Още новини от деня