„Империал 2002“ ООД ще разшири с малко общинска земя комплекса си в кв. „Здравец“

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ е постъпило искане от „Империал 2002“ ООД, представлявано от управителя Рибаи Адемов Узунов за одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ III-105 и УПИ V-за жилищно строителство, общински център и поликлиника в кв. 675 по регулационния план на гр. Русе.

Съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 117, том I, рег. № 1167, дело № 49/09.04.2002 г. по описа на Жанета Георгиева – Нотариус с район на действие Районен съд – град Русе, вписан под № 219 в регистъра на Нотариалната камара /вписан в Службата по вписванията – Русе/, „Империал 2002“ ООД е собственик на урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Русе, жк „Здравец-изток“, бул. „Липник“ № 88, представляващ УПИ III-105 в кв. 675 по регулационния план на град Русе с площ 2 745 кв.м. и построения в този имот търговски комплекс „Изток“ по правилата на етажната собственост само – ресторант със застроена площ 707 кв.м., изба с площ 25 кв.м., външна лятна градина, както и 1/2 ид. част от общите на комплекса – фоайе, санитарен възел, гардеробна и транспортна рампа, заедно със съответните ид. части от общите части на цялата сграда. Така описаният имот е идентичен с ПИ с идентификатор 63427.7.734 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ от 2 833 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, заедно с построената в него съответна част от сграда с идентификатор 63427.7.734.3, брой етажи 1, с предназначение: сграда за търговия.

Съгласно постановление за възлагане на недвижим имот от 29.08.2012 г. постановено по и.д. № 2108320401057 по описа на ЧСИ рег. № 832 Иван Хаджииванов, с район на действие Окръжен съд – Русе, вписано в Служба по вписванията – Русе под № 189, том 32, вх. рег. № 11615 от 14.09.2012 г., „Империал 2002“ ООД е собственик на сладкарница – коктейл бар, находящ се в гр. Русе, жк „Здравец-изток“, бул. „Липник“ № 88 със застроена площ 268,14 кв.м., заедно с 1/2 ид. част от общите тоалетни и фоайето на сградата, ведно с прилежащата транспортна рампа и 32,49 % ид.ч. от общите части на сградата. Така описаното помещение е идентично със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.734.3.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда № 3, разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.734, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1.

Съгласно приложената към преписката скица – предложение се предвижда към УПИ III-105 в кв. 675 да се придадат 23 кв.м. от УПИ V-за жилищно строителство, общински център и поликлиника в кв. 675 по регулационния план на град Русе. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе към ПИ с идентификатор 63427.7.734 ще се придадат 23 кв.м. от ПИ с идентификатор 63427.7.737 с площ 1 529 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, част от УПИ V-за жилищно строителство, общински център и поликлиника в кв. 675 по регулационния план на гр. Русе.

Бившите имоти образували УПИ V-за жилищно строителство, общински център и поликлиника са били предмет на отчуждителни производства за построяване на поликлиника, магазини и жилищно застрояване, като бившите собственици са обезщетени. Съгласно § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС /обн. ДВ бр. 96 от 1999 г., изм. ДВ бр. 36 от 2006 г./ и § 7, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ПЗР на ЗМСМА, имотът предмет на разпореждането е частна общинска собственост. С писмо № ВП-811/26.04.2018 г. от Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” е изпратена влязла в сила Заповед № РД-01-983/17.04.2018 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ III-105 и УПИ V-за жилищно строителство, общински център и поликлиника в кв. 675 по регулационния план на гр. Русе. Предвижданията касаят придаването на 23 кв.м. от УПИ V-за жилищно строителство, общински център и поликлиника, към УПИ III-105 в кв. 675 по регулационния план на гр. Русе. С Протокол № 27/03.04.2018 г. Комисията по общинска собственост е дала своето съгласие за изработване на ПУП-ИПР на УПИ III-105 и УПИ V-за жилищно строителство, общински център и поликлиника в кв. 675 по регулационния план на гр. Русе.

Днес Общинският съвет даде своето съгласие да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността върху придаваем терен от 23 кв.м. от ПИ с идентификатор 63427.7.737 по Кадастралната карта на гр. Русе – частна общинска собственост, представляващ част от УПИ V-за жилищно строителство, общински център и поликлиника в кв. 675 по регулационния план на град Русе, към ПИ с идентификатор 63427.7.734 по Кадастралната карта на гр. Русе, представляващ УПИ III-105 в кв. 675 по регулационния план на гр. Русе, собственост на „Империал 2002“ ООД, ЕИК 117589376, на пазарна цена в размер на 5 565 лева, без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача по окончателния договор.

Окончателният договор за прехвърляне на собствеността върху придаваемата част ще бъде сключен след сбъдване на условието – влизане в сила на изменението на ПУП, съобразно чл. 32, ал. 8 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"