Община Две могили с Коледна украса

Инвестиционната програма на Община Две могили за 2021 година възлиза на повече от 1.7 млн. лева

През 2021 г. Община Две могили планира 1789567 лв. инвестиционна програма.

Средствата са осигурени от следните източници:

Целева субсидия 568600 лв.

собствени приходи 1500 лв.

от делегирани бюджети 2000 лв.

преходен остатък 1217467 лв.
По важните обекти са:

Основен ремонт и реконструкция на ул. „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Две Могили 271377 лв.

Основен ремонт и рехабилитация на ул.“Христо Ботев“в гр. Две могили от ОК 187 през ОК 188 до ОК 180-ППР 225378 лв.

Основен ремонт на сграда в гр. Две могили, ул. Цар Симеон 26 219617 лв.

Авариен ремонт на Детска градина село Бъзовец 159141 лв.

Основен ремонт и реконструкция на ул. „Вит“ в гр. Две Могили 92773 лв.

Основен ремонт и рехабилитация на улица «Иван Вазов» в с. Помен
72760 лв.

Основен ремонт, преустройство и модернизация втори етаж блок А в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили 60924 лв.

Проектиране на основен ремонт на улици 36000 лв.

Закупуване на специализиран камион 198002 лв.

Закупуване на системи за отопление на кметства 23200 лв.

Закупуване на високопроходим автомобил 34373 лв.

Електрифициране на гробищен парк град Две могили 45000 лв.

Направа на въздушна мрежа НН с усукан изолиран проводник за ел.захранване насметище гр. Две могили 12666 лв.

Изработване на общ устройствен план 11034 лв.

Закупуване на земя 1800 лв.

На основание чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. част от целевата субсидия за капиталови разходи ще се трансформира в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска собственост. Предвидените за това средства са планирани в резерв в размер на 125590 лв. като е спазено ограничението по чл. 95 от ЗПФ.
Предлаганите за текущ ремонт улици в град Две могили са част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на населеното място. Общата площ на предвидените за ремонтиране участъци са 1987 квадратни метра. Оценката на състоянието на пътната настилка на улиците е извършено по два от транспортно-експлоатационните показатели – равност на пътното покритие и повреди на пътната настилка. При оценката е установено, че голяма част от съществуващата настилка е компрометирана. Повърхността е деформирана и силно ерозирала, като дълбочината на дупките варира от пет до петнадесет сантиметра. В резултат
на така установеното експлоатационно състояние на предлаганите за ремонт улици в град Две могили следва, че е необходим неотложен текущ ремонт на същите, свързан с отстраняването
на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното
за движение. Същевременно община Две могили не може да осигури финансирането на ремонта от друг източник на средства.
Предлаганата за текущ ремонт сграда в с. Кацелово, общ. Две могили представлява двуетажна масивна постройка с РЗП от 263 кв.м., като в нея към момента се помещава администрацията на кметството. Сградата е построена през 1989 г. (Акт за публична общинска собственост № 3705/04.05.2015 г.) и досега в нея не са извършвани никакви ремонтни дейности на подове, стени, вътрешни врати и стенни облицовки (плочки) в санитарните възли.

Към настоящият момент в конструктивно отношение сграда е в много добро състояние и не е необходимо ремонт на конструктивни елементи. В резултат на продължителната експлоатация и нормалното износване на материалите подовите настилки, стенните облицовки в санитарните възли, вътрешните врати и повърхностното покритие на стените не отговарят на
съвременните хигиенни изисквания и здравословните условия на труд.

Сподели: