Инвестиционно предложение на Община Русе очаква становища и мнения от граждани

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Благоустрояване за разширение на паркинг между бл. „Скопие“, бл. „Ниш“ и ул. „Доростол“

Местоположение на инвестиционното предложение: Община Русе, гр. Русе, ул. „Доростол”, Поземлен имот с идентификатор 63427.1.126;

собственост: Община Русе.

Инвестиционното предложение предвижда:

Предвижда се благоустрояване на освободения терен след премахването на сгради с идентификатори 63427.1.126.6 и 63427.1.126.7 в ПИ 63427.1.126, разположен откъм ул. „Доростол“, като ще се изпълни паркинг за леки автомобили и озеленяване при запазване на годните дървесни видове.

За контакти: инж. Станислав Данев – главен експерт в дирекция ИСИК, тел. 082  834 265

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26 и в отдел „Екология” на Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

МАГДАЛИНА ИЛИЕВА

Зам.-Кмет на Община Русе

Сподели: