тец русе топлофикация

Инвестиционно предложение на „Топлофикация Русе“ АД

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: “Реконструкция на Северна водна магистрала в участъка между колона 19 и колона 20 и прилежаща пътна връзка”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе, кметство Русе или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

Сподели: