ЛВЗ-6

„Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД кандидатства с проектно предложение „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“

На 16.11.2023 г. „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД кандидатства с проектно предложение: „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.

В процеса на подготовка на проектното предложение Община Русе, в качеството ѝ на собственик на част от инфраструктурата, която е включена в проекта, беше поканена и се съгласи да бъде официален партньор по проекта на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД. За целта на 25.09.2023 г. беше сключено Споразумение за партньорство (съгласно образец „Приложение 10“ на Програмата) между „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД (кандидат по процедура BG-RRP-3.007) и Община Русе (партньор по процедура BG-RRP-3.007), в което ясно са дефинирани ролите и ангажиментите на всяка от страните. С решение №1476, прието с Протокол №52/21.09.2023 г., Общински съвет – Русе даде съгласие Община Русе да участва като партньор на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД при подготовката и изпълнението на проектното предложение с наименование: „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по Процедура BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“. Със същото решение беше одобрен проекта на Споразумението за партньорство между Община Русе и „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД.

В деловодството на Община Русе постъпи писмо с вх. № 30-13510-1/09.01.2024 г., с което „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД информира, че за да отговори напълно на изискванията на програма „AttractInvestBG“, Споразумението за партньорство (Приложение 10), трябва да включва срок на действие. В настоящото Споразумение за партньорство между „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД и Община Русе не е указан подобен срок.

Във връзка с това, към Община Русе е отправена молба, като партньор по проекта да подпише допълнено Споразумение за партньорство, което отговаря на всички изисквания по Процедура BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“. Единствената промяна в допълненото Споразумение за партньорство е залагането на срок на действието на документа.

Днес Общински съвет – Русе одобри проект на допълнено Споразумение за партньорство между Община Русе и „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД във връзка с подготовката и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.

Сподели: