съдебна палата русе

Инспекцията по труда санкционира „Данини“, предприело масови уволнения, без да започне консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите

Районният съд в Русе потвърди наказателно постановление №18-001500 / 2.06.2020г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”- гр.Русе, с което на „Данини” ЕООД- гр.Русе на основание чл. 414, ал.5 във вр. чл.130а, ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС.

Жалбоподателят бил работодател, който на 16.03.2020 г. провел общо събрание на работниците и служителите, на което било взето решение, че работниците и служителите са „уведомени ще бъдат съкратени на основание чл.328, ал.1, т.З от КТ и изпратени на трудовата борса, като е отправено едномесечно предизвестие до всеки работник и служител, което ще бъде отработено”. На 7.04.2020г. жалбоподателят, в качеството му на работодател, издал четиридесет и седем заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, с които, считано от 15.04.2020г., на основание чл. 328, ал.1, т. 3 от КТ, се прекратявали трудовите правоотношения на четиридесет и седем негови работници и служители.

Дружеството е осъществило състава на нарушението по чл.414, ал.5 във вр. чл.130а, ал.1 от КТ, тъй като на 15.04.2020г. в гр.Русе, като работодател, предприел масови уволнения, без да започне консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ своевременно, но не по-късно от 45 дни преди извършването им, и да положи усилия за постигане на споразумение с тях, за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях. Жалбоподателят е годен субект на нарушението, тъй като качествата му съвпадат с предвиждането за работодател, дадено в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби към КТ. Уволненията били масови, тъй като отговорят на предвидено за тях в легалната дефиниция по в §1, т.9, б.а от Допълнителните разпоредби към КТ. Въззивникът не само, че не спазил срока за провеждане на консултациите, а въобще не провел такива, тъй като на общото събрание от 16.03.2020г. просто уведомил работниците и служителите си, че ще бъдат „съкратени”. На това събрание липсвали представители на синдикалните организации. Нямало и представители на работниците      и служителите. Представителите на работниците и служителите се избират от общото им събрание, инициативата за свикване на което, според чл. 6, ал. 2 от КТ може да изхожда от работодателя, от ръководството на синдикална организация или на една десета от работниците и служителите (пълномощниците) от предприятието. Предвид задължението за работодателя да проведе консултации по предвидения в закона ред, при липса на инициатива у работниците за свикване            на общо събрание и  избор на представители, именно жалобоподателят е следвало да стори това, за да се изберат лица, с които да се консултира и така да легализира уволненията си. Кодексът ясно посочва страните по задължителните консултации при планирано масово уволнение и те следва да са повече от една, както е в случая. Всъщност не били проведени никакви консултации и не били положени каквито и да било усилия за постигане на споразумение с работниците и служителите. Жалбоподателят не е направил нищо от повеленото му със закона, за да има насрещна страна, с която да проведе годни консултации и да положи усилия за постигане на споразумение, което буквално му се внушава от нормата на чл.130а, ал.1 от КТ. Нещо повече, съгласно чл.4, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците сроковете, определени в закон, извън тези по чл. З(процесуалните), които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение. Т.е., минималния срок за уволнение по чл.130а, ал.1 от КТ би изтекъл не по-рано от 14.06.2020г. и то при положение, че консултации са проведени, което в случая не е налице. Изпълнителното деяние на нарушението е извършено на процесната дата, тъй като именно тогава се считат прекратени договорите на всички уволнени лица. Крайно ирелевантно от обективна страна е какви възнаграждения и обезщетения е заплатил работодателя на работниците си, тъй като не за неизпълнение на задължения от този вид е бил наказан. Наказанието за това нарушение е правилно индивидуализирано и ориентирано към минимума.

Сподели:

Още новини от деня