марисан-вход

Информационен ден по проект „Ефективно използване на ресурсите в „Марисан и Колев АД“

ОП Иновации и Конкурентоспособност

Във връзка с финализиране изпълнението на дейностите по проект „Ефективно използване на ресурсите в „Марисан и Колев АД“ изпълняван от „Марисан и Колев“ АД, ще се проведе информационен ден, който ще се състои на 03.06.2020 г. от 11:00 часа в хотел „Космополитен“ и кръгла маса от 13:00 часа в в хотел „Космополитен“, гр. Русе.          

Проект „Ефективно използване на ресурсите в Марисан и Колев АД” изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0148-C01 с финансоватата подкрепа на Оперативна програма  „Иновации  и  конкурентноспособност”  2014-2020,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели:

Още новини от деня