Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Модулна бензиностанция – технически инвестиционен проект, с местоположение УПИ XXVI-2058, кв. 132, град Ветово“

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩАВА

до заинтересованите лица и общественост, че на територията на град Ветово е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за: „Модулна бензиностанция – технически инвестиционен проект, с местоположение УПИ XXVI-“2058, кв. 132, град Ветово”

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от  29.09.2021 г. до 12.10.2021 гв сградата на Община Ветово, 7080, гр. Ветово, ул. „Трети март” №3, ет. 2, ст. 4, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа и на интернет страницата на Община Ветово в раздел Процедури по необходимостта от извършване на ОВОС.

Писмени становища и мнения се приемат до 12.10.2021 г. в Община Ветово, адрес: гр. Ветово, ул. Трети март №3, Фронт-офис, стая №1, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Сподели: