соларен парк панел

„Ирис“ АД подготвя изграждането на голям фотоволтаичен парк близо до Индустриалния парк

В Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ е постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план с вх. № УТ-27-45/10.05.2022г. от Ростислав Богомилов Димитров – управител на „Ирис“ АД, собственик на поземлен имот с идентификатор /ПИ/ 63427.72.68, местност „Узунджата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ за землището на гр. Русе.

В разработеното от възложителя задание за проектиране, за ПИ 63427.72.68 /част от бивш ПИ 63427.72.66/ се предвижда изработването на проект за подробен устройствен план – План за застрояване за изграждане на фотоволтаичен парк, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/. Имотът е с площ от 60 097 кв.м., по вид територия – „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята при неполивни условия – „Седма“.

Имотът е в непосредствена близост до съществуващия Индустриален парк и граничи на север с  проектното трасе на Автомагистрала Русе-Велико Търново. Достъпът до имота се осъществява посредством общински селскостопански път – ПИ 63427.72.18, преминаващ източно от имота.

Съгласно одобрения Общ устройствен план на Община Русе с Решение № 304, прието с Протокол № 14/19.11.2020г. на Общински съвет – Русе, ПИ 63427.72.68 попада в извън строителните граници на гр. Русе, но е разположен на първа линия спрямо първокласната  пътна мрежа /проектното трасе на Автомагистрала Русе-Велико Търново/ и следва при устройство на територията, да се определи зона за застрояване отговаряща на изискванията на чл. 87 от Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Русе.

В случая, инвестиционната инициатива на възложителя, изисква отреждането на зона „Терени за техническа инфраструктура“,  с предназначение за „фотоволтаичен парк“. В световен мащаб, непрекъснато разрастващата се икономика постепенно води до увеличаване на естествените ограничения на природата – изчезващи гори, намаляване количеството на подпоземните води, ерозия на почвата, повищаващи се температури, изчезване на растителни и животински видове. За да бъдат преобърнати тези тенденции, икономиката постепенно се преструктурира, като се стреми към рециклиране и повторната употреба и използването вместо изкопаеми горива, възобновими източници на енергия – ВИЕ (слънчева, вятърна, водна, геотермална и др.). Масовото използване на слънчевата енергия практически няма географски и климатични ограничения и се явява много подходяща за ползване у нас, поради големия брой слънчеви часове годишно. В този смисъл и във връзка приоритизирането в национален мащаб на диверсификацията на енергийните източници,  предложението на възложителя за създаване на „фотоволтаичен парк“ в ПИ 63427.72.68 се счита за подходящо и отговарящо на изискванията на чл. 87 от Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Русе.

Със заданието се предвижда се постигането на устройствени показатели: Плътност на застрояване – до 80%, Интензивност на застрояване – Кинт – до 1.0, Процент на озеленяване – до 20% и Височина на застрояване – до 10м.

Със скицата-предложение се определя режим на свободно застрояване, определено с ограничителни застроителни линии, отстоящи на минимум 3м от източната и южната граница на имота. Ограничителната линия на югоизток е поставена на 50 м от края на пътното платно на автомагистралата, за да може да се удовлетвори изискването на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата. Линията на застрояване е съобразена със сервитута на съществуващия газопровод, преминаващ през имота, като е взето под внимание Становище с изх. № 24-00-11(1)/12.01.2022 г. на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД.

При изработването си проекта за ПУП следва да се съобразят общите изисквания и условията посочени в съгласувателни писма с рег. № К-EDN-920#1/04.03.2022г. на „ЕРП Север“ АД и рег. № К-592#1/24.02.2022г. на „ВиК“ ООД – Русе, дадени по повод първоначалното искане на възложителя с вх. № УТ-27-14/02.02.2022г.

Предстои на 16 юни общинските съветници в Русе да одобрят задание и дадат разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 63427.72.68, местност „Узунджата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Русе, в съответствие с изискванията на чл. 108, ал. ал. 2 от ЗУТ,  чл. 87 от Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Русе и чл. 23, ал. 3 от ЗОЗЗ.

ПУП-ПЗ трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Сподели: