Искрен Веселинов

Искрен Веселинов и ВМРО с огромен успех – облекчават се процедурите за граждани по ЗУТ

Депутатите приеха на второ четене, че видът и конструкцията на преместваемите обекти – бараки, сергии и павилиони, ще се регулират от специални наредби на общинските съвети, а това задължение на местните власти се регламентира от промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Искрен Веселинов, който е заместник-председател на регионалната комисия в парламента, обясни, че новите изисквания ще са функция на общинските наредби. Ние имаме доверие в общините и тяхната възможност да създават нормативни актове, съобщават от „Трибун.БГ“.

По повод приетите промени в ЗУТ заместник-председателят на ВМРО и на ПГ на „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов сподели чрез Фейсбук профила си, че днес е бил тежък ден,  в който депутатите са приели на второ четене промените в закона, върху които оглавяваната от него комисия е работила повече от 10 месеца.

Припомняме, че в края на декември 2018 г. промените в ЗУТ бяха гласувани на първо четене. Тогава Веселинов каза, че благодарение на тази промяна ще се спре безспирното лутане гражданите по институции за вадене на разрешителни.

Ето какво написа Веселинов днес, след като законът бе приет на второ четене:

Днес за мен беше тежък ден. Парламентът прие на второ гласуване промените в Закона за устройство на територията, по които моята комисия работи повече от 10 месеца. Те предвиждат публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и техните изменения да се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство. Издадените до влизането в сила на закона актове и документи ще се публикуват на интернет страниците на ведомствата в едногодишен срок от влизането в сила на промените.

Регламентира се създаването на информационен Портал за устройство на територията – централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи. Платформата ще се създаде от министъра на регионалното развитие и благоустройството в двегодишен срок от влизането в сила на закона.

Порталът за устройството на територията ще съдържа раздел, в който ще се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им.

Нещо важно и по идея на мои съграждани от Русе с цел запазване автентичния облик на градовете ни – с промените в закона се предоставя правната възможност на общините да определят с наредба на общинския съвет специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. С наредбата могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

Прецизирани са и разпоредбите, регламентиращи условията за застрояване в ъгловите урегулирани поземлени имоти. Слагаме край на възможностите за тези гротески кули, които се нароиха. Височината и дълбочината на застрояването не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти.

Направени са промени и в разпоредбите, свързани с преместваемите обекти.

Прецизирани са и текстовете в закона, свързани със служебния контрол от страна на ДНСК. С отмяната на чл. 216 от закона отпада обжалването по административен ред пред началниците на РДНСК на актовете на главните архитекти на общините (отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и разрешенията за строеж). Те ще могат да се обжалват пред съответния административен съд.

С цел облекчаване на административната тежест с промените в закона се допуска:

– изграждането на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;

– изграждането на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, разположени в регулационните граници на имоти частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи;

– изграждането на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение до границата на собственост на електрическите съоръжения да се извършва без за това да е необходимо издаването на разрешение за строеж.

Сподели:

Още новини от деня