Еднократна помощ отпусна ОбС - Две могили на жител на Чилнов след сериозни увреждания от коронавирус

Исмет Османов: Основният проблем, който стои пред кметство Чилнов, а и пред всички други е липсата на финансови средства. По тази причина не могат да се предприемат никакви действия по благоустрояване на селото

Основният проблем, който стои пред кметство с. Чилнов, а и пред всички други е липсата на финансови средства. По тази причина не могат да се предприемат никакви действия по благоустрояване на селото, подчерта Исмет Рийзаев Османов – кмет на кметство Чилнов, община Две могили като акцент в работата си през отминалата 2023 година. Отчетът му ще бъде разгледан от общинските съветници в Две могили по време на заседанията на постоянните комисии и на редовното заседание на 29 март.

В село Чилнов, към настоящия момент по постоянен адрес са регистрирани 395 човека, а по настоящ адрес – 390. Реално в Чилнов живеят около 280 човека. През 2023 година има 3 родени деца. Починали са 11 човека.

Като кмет на Кметство село Чилнов, работата му бе насочена в следните няколко основни направления.

Бюджетът за 2023 година е бил в размер на 130 449 лв., а изпълнението възлиза на 125 816 лв. През 2023 година от касата в с. Чилнов са събрани 16591,06 лв. данък сгради, такса битови отпадъци, данък превозно средство, такси от административни услуги и обредна дейност.

За периода 01.01. – 31.12.2023 год. са издадени следните видове удостоверения:

Административна услугаБрой
1.Удостоверение за наследници52
2.Удостоверение за идентичност на имена6
3.Удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт
4.Дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт4
5.Удостоверение за родствени връзки
6.Адресна регистрация и нов пост.адрес24
7.Удостоверения за постоянен или настоящ адрес
8.Преписи от документи
9.Удостоверение за родените от майката деца
10.Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак н български гражданин с чужденец в чужбина
11.Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
12.Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението (български гражданин при промяна в данните; чужди граждани или без гражданство с разрешено постоянно пребиваване; бежанци)
1.3Пресъставяне на акт за раждане, граждански брак и смърт, въз основа на документи от чужбина
14.Приемане, комплектоване и изпращане до Министерството на правосъдието на документи на граждани за установяване наличието на българско гражданство
15.Възстановяване или промяна на имената по чл. 19а от ЗГР
16.Удостоверение и кореспонденция с институциите, съгласно чл. 7 от ЗГР
17.Попълване на заявление за български документ за самоличност по образец на РДВР
18.За издаване на удостоверение и справки по данни от ЛРК или други регистри от минали години
19.Нотариални заверки73

На територията на селото работи само един хранителен магазин. В с. Чилнов има отдаден под наем един имот – /помещение от фурната/ на Фатме Адемова.

В с. Чилнов има постоянно полицейско присъствие и обществения ред не се нарушава. Няма наложените санкции от служба КООРС.

Няма незаконно построени сгради. На ул. „Н. Й. Вапцаров” №2 има частично изградена обществена сграда във фаза груб строеж. Към момента сградата е обезопасена с оградна мрежа.

В с. Чилнов има изградена само водоснобдителна мрежа /канализация липсва/, която се стопанисва от ВиК – Русе. Главния водопровод е подменен. Няма незаринати дупки от авариите.

Четвъртокласната пътна мрежа, която свързва с. Чилнов със с. Широково и с. Бъзовец все още е в добро състояние. През 2023 год. няма ремонтирани улици. Улиците, които се нуждаят от текущ ремонт и частично асфалтиране са: “Ал. Стамболийски“, „П. Пенев“, „Хр. Ботев“, „Баниски лом“, „Дунав“, „Н. Й. Вапцаров“, „Васил Левски“, „Чавдар войвода“, „Рила“ и „Д. Благоев“ – общо 1630 кв.м. По проект ще бъдат асфалтирани ул. „Цар Калоян“ и ул. „Димитър Благоев“, ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „П. Пенев“ – със средства от Община Две могили.

Тревните площи се поддържат от работниците в кметството, по програмите и чл. 9, като се косят периодично. Тревата по тротоарите и площада се унищожава като се пръска с препарати.

През изминалата година нямаше сериозни проблеми с електрозахранването. Нямаше проблеми с уличното осветление. Всички осветителни тела са подменени.

Осъществяват се чрез пощенския клон и частни куриерски фирми.

По Програмите за заетост в периода беше назначен един работник , а по чл.9 – 3.

Общия брой на съдовете за отпадъци са 52, но реално се изпразват 48 броя. Има съдове, на които колелата са изкривени, в следствие на разтоварването. Обслужването на съдовете става два или три пъти месечно. Графиците се спазват. Някои от съдовете не се изпразват всеки път.

Отпадъците от растителен и животински произход се изхвърлят на торището, което се поддържа в добро състояние. Но има и недобросъвестни граждани, които изхвърлят и други отпадъци. Два пъти в годината се извършва почистване с машина.

Гробищните паркове в с. Чилнов са два – християнски и мюсюлмански. И двата парка са оградени с мрежа и бодлива тел и са водоснабдени. И на двете места има поставени съдове за отпадъци, които се изпразват от работниците на кметството. Няколко пъти в годината тревата се коси от работниците по дейност чистота в Кметството.

През 2023 год. кметство с. Чилнов не е кандидатствало по проекти.

Личен лекар е д-р Виделина Моллова от с. Бъзовец, д-р Е. Тодоров от с. Баниска и д-р Т. Попова от гр. Две могили. Лекар по дентална медицина няма. Нито един личен лекар не посещава селото. Хората са принудени да ходят до с. Бъзовец, с. Баниска и гр. Две могили. Това затруднява възрастното население, което е принудено да търси превоз до там, тъй като автобусният транспорт не е удобен. Има хора, които през хубавото време ходят до с. Бъзовец и пеша.

Самотно живеещите хора са около 45, а социално слабите, които са получили помощи за отопление през 2023 год. са 48, 10 от тях са ползвали услугите на обществената трапезария. Като социални асистенти са работили четирима човека.

Земята в селото се обработва от 12 земеделски производители. Нивите се поддържат в добро състояние. Годишната рента, която се плаща от повечето арендатори е 65,00 лв.

Броят на отглежданите животни е значително намалял в сравнение с предходните години. Отглеждат се във ферми в населеното място. Има изготвен маршрут, по който да се извеждат на паша и водопой.

Транспортът в с. Чилнов се осъществява от две фирми „АВТОТРАНС” гр. Русе и „МАНОЛОВ ТРАНСПОРТ” ЕООД гр. Две могили.

Децата от детската градина и учениците се извозват с два училищни автобуса.

Всяка година работниците от кметството почистват от храсти пътя Чилнов – Батишница, пътя Чилнов – Бъзовец и Чилнов – Широково. По този начин се осигурява по-добра видимост на шофьорите по тези пътища.

Сподели: