съдебна палата русе

И. ф. председател на Районен съд – Русе получи много добра комплексна оценка от ВСС

Съдийската колегия на ВСС атестира четирима съдии, трима придобиха статут на несменяемост, а един е повишен в ранг.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, е проведено извънредно атестиране на Пламен Ченджиев – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Русе, за който е приета комплексна оценка „много добра“.

Сподели: