Канят желаещи да кандидатстват с проекти пред МИГ „Тутракан – Сливо поле“

Канят желаещи да кандидатстват с проекти пред МИГ „Тутракан – Сливо поле“

Първа работна среща на Местна инициативна група (МИГ) „Тутракан – Сливо поле“ се състоя на 19 септември в Сливо поле. В нея участваха и експерти на Областния информационен център – Русе.

Всички заинтересовани страни бяха информирани за: Стратегията за водено от общността местно развитие (ВОМР) на МИГ-а; мерките, включени в нея, по които може да се кандидатства; индикативния график за работата на сдружението през 2018 година.

На 25.07.2018 г. е сключено Споразумение за изпълнение на Стратегията с управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони и оперативните програми „Иновации и конкурентоспобност“ и „Околна среда“ 2014 – 2020. Според него общият финансов ресурс на Стратегията за ВОМР е 5 213 482 лева.

По ПРСР 2014 – 2020 земеделски стопани и микропредприятия ще могат да кандидатстват за инвестиции в земеделски стопанства, преработка и маркетинг на селскостопански продукти и за развитие на неземеделски дейности. Общини, читалища и неправителствени организации могат да получат финансова подкрепа за подобряване и разширяване на всички видове малки по мащаби инфраструктура. За малка по мащаб туристическа инфраструктура и за инфраструктура за отдих и туристическа информация допустими бенефициенти са общините и неправителствените организации. Местните поделения на вероизповеданията могат да получат финансов а помощ за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата. Има отделна мярка за съхраняване и популяризиране на културно-историческото и природно наследство, по която могат да кандидатстват Общини, читалища и НПО. Общо за всички мерки по тази програма ресурсът е 2 933 000 лева.

Шанс за растеж на местната икономика дава мярката по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ с бюджет 1 955 000 лева. По нея могат да кандидатстват малки и средни предприятия на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.

По ОП „Околна среда“ целият финансов ресурс от 325 482 лева е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видовете от Натура 2000. За него могат да кандидатстват публични структури и неправителствени организации от територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.

МИГ „Тутракан – Сливо поле“ обхваща територията на двете общини, общо 26 населени места и 24 097 жители. Срещата в Сливо поле беше част от кампанията за популяризиране на местната инициативна група и възможностите, които тя предоставя на местното население за възползване от европейското финансиране.

Сподели:

Още новини от деня