Над 80 хил. лева акциз ще трябва да възстанови ТД "Дунавска" на Агенция "Митници" на "Каолин" ЕАД след съдебно решение

„Каолин“ ЕАД ще разработи находище „Ветово – ТГ, участък „Север“

По искане на „Каолин“ ЕАД, със Заявление за регистриране на търговско откритие до Министерство на енергетиката, вх. № Е-26-К-387/17.11.2023г., е започната процедура за регистриране на Търговско откритие „Ветово – ТГ, участък Север“, която се провежда по реда и при условията на Закон за подземните богатства (ЗПБ).

Търговското откритие е резултат от дейности по разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства и поражда права за концесия за добив по ЗПБ. Дружеството има право да инициира тази процедура с оглед факта, че е титуляр на „Разрешение № 43/01.09.2008 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали съгласно чл. 2, ал.1, т.2 от ЗПБ в площ „Ветово – ТГ“ и е изпълнило задължения и условия по „Договор за проучване от на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал.1, т.2 от ЗПБ в площ „Ветово – ТГ“, разположена в землището на гр. Ветово и с. Писанец, област Русе от 26 май 2009 г., със страни Министъра на енергетиката и „Каолин“ ЕАД.

В хода да изпълнение на съгласуваните от Министъра на енергетиката работни програми, дружеството е извършило проучвателните работи, съгласно условията на договора и указанията на трети компетентни лица и административни органи.

Резултатите от проучвателните работи, както и предложение за регистриране на находище за подземни богатства „Ветово ТГ, участък Север“, са отразени в „Геоложки доклад за резултатите от проведените геоложки проучвания на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал.1, т.2 от ЗПБ за изчисление на запаси и ресурси от кварц – каолинова суровина към 01.01.2024 г. в находище „Ветово – ТГ, участък Север“, изготвен от екип с ръководител Веселина Маринова представен за одобрение от комисията по чл. 20, ал. 7 от ЗПБ.

Находище „Ветово-ТГ, участък Север“ е разположено в Североизточна България, в землището на с. Писанец и гр. Ветово. Пътната комуникация в района е добре развита. В близост преминава асфалтов път III-2001, свързващ гр. Ветово и с. Писанец, на север граничи с ж.п. линия Русе-Варна и асфалтов път III-2302.

С проведените геологопроучвателни работи и допълнителната оценка на геоложкото откритие „Ветово – ТГ, участък Север“ са постигнати следните резултати:

  • Изяснен е геоложкият строеж и морфологията на находището;
  • Резултатите от направените химични изследвания и техноложки изпитвания показват, че каолиновата суровина от находище „Ветово-ТГ, участък Север“ може да намери приложение в керамичното производство;
  • Кварцовите пясъци отговарят на изискванията на стъкларската и леярската промишленост;
  • При провеждане на геологопроучвателните работи не са срещани усложнения от хидрогеоложко естество, което дава основание да се счита, че и при бъдеща експлоатация няма да има проблеми от минно-техническо и инженерно-геоложко естество;
  • Оконтурена е площа на находището, като данните са представени в Министерство на енергетиката, с писмо вх. № Е-26-К-385/17.11.2023 г.
  • С представения към заявлението геоложки доклад, в резултат на проведените проучвания, експертите са предложили да се регистрира находище за подземно богатство по чл. 2, ал. 1, т. 2 – индустриални минерали – кварц-калинова суровина, с площ 1 044 739 м2, индивидуализирано с координати посочени в приложение;
  • Концесионна площ: В чл. 37 от ЗПБ се съдържа определение за концесионна площ на находище за подземни богатства. Концесионната площ, която включва площта на находището или отделни негови участъци и площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива. Няма законова забрана и е обективно обосновано, площите за дейности, съпътстващи добива (например отвали за откривка, хумусни депа, промишлени площадки, инсталации за първична преработка и др.), да са извън рамките на концесионната площ, но е задължително в концесионната площ да се включи цялата площ на находището. Предвид това, бъдещата концесионна площ на находището ще бъде с минимален размер не по-малко от 1 045 00 м2.

„Каолин“ ЕАД ще определи проектна концесионна площ за находище „Ветово – ТГ, участък Север“, след одобряване на геоложкия доклад от комисията по чл. 20, ал. 7 от ЗПБ, за етапа от процедурата по чл. 21, ал. 7 – издаване на търговско откритие.

В процедурата по глава шеста от ЗООС, дружеството ще представи проектното инвестиционно предложение за разработване и експлоатация на находище „Ветово – ТГ“ участък Север, ведно с проектна концесионна площ на находището.

Сподели: