Новини от Русе и региона


Удължиха срока на записа на заповед в полза на МРР по проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе“

Община Русе е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск“, проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе” BG161PO001-1.1.11-0008, по договор № BG161PO001/1.1-12/2011/008. С Решение №… […]

Прочети

Приет е Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2014 г.

През 2012 година бе приет Закон за младежта (Обн. – ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.,изм.и доп. ДВ, бр.68/02.08.2013г.), който формира държавните политики за младите хора предвид стратегията и приоритетите за тяхното развитие, заложени в стратегическите документи на Европейския съюз и Съвета на Европа за периода 2010 – 2020г. В изпълнение на чл.15 и чл.16 от Глава втора на Закона […]

Прочети

„Вижан – Б” ООД с одобрен ПУП – ПП за водопроводно отклонение към временен паркинг в кв. „Средна кула“

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” е постъпило искане от „Вижан – Б” ООД за одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП /– Парцеларен план за техническа инфраструктура – . външно водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 63427.299.23 в местност „Саръ баир”, землище на кв. „Средна кула”, гр. Русе и даване на […]

Прочети

Одобрено е трасе за прокарване на захранващ кабел до имоти в местността „Дрибак 4,5“ в землището на Николово

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” е постъпило искане от Румен Йоргов за даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе на захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото” до ПИ 503.2426 в местност „Дрибак 4,5”, землище на с. Николово и на кабел НН – САВТТ 4х16, заместващ демонтирана въздушна мрежа. С Решение №689, прието с Протокол […]

Прочети

Цех за производство на пeлети ще бъде построен в местността „Плужна“ край Русе

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план с вх.№УТ-16-70/27.11.13 от Десислав Маринов, собственик на имот с номер 218024 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Плужна“. В разработеното от възложителя задание за проектиране за имота се предвижда изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и промяна предназначението […]

Прочети

Днес е приета Наредба №25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе

Правната норма на чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ предвижда, че ако заповед за премахване на незаконен строеж не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на общинския съвет. Визираното правило налага изработване, приемане и прилагане на такъв подзаконов нормативен акт, който да урежда условията и реда за […]

Прочети

Днес е приета Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Русе и издаване на сертификати клас В

С направените промени в Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места. Мерките са в съответствие с основните цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен растеж и целят трайно преодоляване на спада в спада […]

Прочети

ГД „Бъзън” получи право да ползва срещу 7060,03 лв. още пасища и мери в едноименното село

Постъпило е предложение от Василена Цанкова – Борисова – кмет на с. Бъзън, ведно с протокол от работната група за землището на с. Бъзън от 19.11.2013 г., относно предоставяне за общо ползване на общинските пасища, мери на територията на землището на с. Бъзън. Приложени са: справка за членовете на сдружението, справки за наличните животни от ОД БХ, таблица за използваните […]

Прочети

Определена е годишната наемна цена на орехови и лескови култури от общинския поземлен фонд на Община Русе за 2014 г.

Във връзка с организирането и провеждането на публичен търг за отдаване под наем на орехови и лескови култури от Общинския поземлен фонд на Община Русе за 2014 година и съобразно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, е необходимо обсъждане и приемане на годишна наемна цена. Като […]

Прочети

Агенцията по заетостта получи безвъзмездно за 3 години общински имот на бул. „Скобелев“

С писмо № 0817/0014//01.11.2013 г. до Кмета на Община Русе, Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта-г-жа Лозанова иска да бъде продължен договора между Агенцията и Община Русе за предоставяне, безвъзмездно за управление на част от недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Скобелев” № 45, предмет на АОС № 6643/16.02.2012 г., за нуждите на Дирекция „Регионалната […]

Прочети

ВиК – мрежата в Индустриалния парк ще бъде предоставена за управление на Асоциацията по ВиК – Русе

През 2007 и 2009 год. са въведени в експлоатация, на основание Разрешения за ползване №ДК-07-77/20.12.2007 год. и №ДК-07-02/15.01.2009 год., водопроводната и канализационната мрежа на територията Индустриален парк – „Русе”, с административен адрес: гр. Русе, местност „Слатина”, изградена от Община Русе.Съгласно разпоредбата на

Прочети

Камен Каменаров остава управител на „Паркстрой“ ЕООД – Русе до провеждането на конкурс

Договорът за управление на Управителя на „Паркстрой” ЕООД Камен Иванов Каменаров изтече на 31.12.2013 г. Камен Каменаров е назначен за управител на „Паркстрой” ЕООД през 1992 г., след преобразуване на общинската фирма „Паркстрой-Русе” в търговско дружество. През целия период на управление общинското търговско дружество отчита положителен финансов резултат и отчислява дивиденти за Община Русе, като за 2011 г. са внесени […]

Прочети

Приети са Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2014 г.

Съгласно изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) Общинският съвет приема Годишен план за приватизация на общинска собственост по предложение на Комисия по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК).По процедурите на ЗПСК могат да се продават:1. Дялове или акции – собственост на общината от търговски дружества;2. Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто […]

Прочети

Увеличиха капитала на ДКЦ 2-Русе ЕООД с непарична вноска

ДКЦ 2 – Русе – ЕООД е лечебно заведение за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и се помещава в сграда(сградата на бившата III поликлиника) на ул. “Рига”№ 35, която е в режим на съсобственост между Община Русе(41,10 %) и ДКЦ 2 ЕООД(58,90 %). Основният капитал на дружеството е 148 805 лв, а собственият му капитал към 30.09.2013 г е […]

Прочети

Приет е Годишен отчет за втората година от изпълнението на програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.

На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кметът на Общината представя ежегодно пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за съответния мандат, която е пряко обвързана с Общинския план за развитие на Община Русе. Това стори кметът на Община Русе Пламен Стоилов. Днес общинските съветници в […]

Прочети

Плувно състезание организира партия за гюргевските ученици на 25 януари

Președintele PP DD Organizația municipală Giurgiu, Alexandru Vladu, оmpreună cu Asociaţia ,,Implică-te pentru viitor “, organizează оn data de 25 ianuarie , un Concurs de оnot. El se va desfășura la Şcoala nr.8 ,,Academician Marin Voiculescu” . оncepвnd cu ora 11.00. După cum ne spuneau organizatorii, la acest concurs vor participa 34 de copii cu vвrste cuprinse оntre 8-9 ani […]

Прочети

Десетките наематели на държавната агенция за жилищата в Гюргево не искат да купят апартаментите, в които живеят

De pe site-ul Primăriei Giurgiu aflăm că măsura cumpărării locuinţelor ANL la un an de la оncheierea contractelor de оnchiriere a fost primită cu reţinere de către chiriaşii giurgiuveni. Site-ul mai scrie că spre deosebire de alte oraşe din ţară, unde administraţiile locale au primit mai multe solicitări pentru cumpărarea acestor locuinţe, administraţia giurgiuveană nu a primit pвnă оn p… […]

Прочети

76-годишнината от рождението на Владимир Висоцки ще бъде чествана в Русе в неделя

На 26 януари от 13 часа ще се проведе среща, посветена на 76-годишнината от рождението на Владимир Висоцки под надслов „Моят Висоцки“. Това е съвместна инициатива на Генералното консулство на Русия в гр. Русе, РБ „Любен Каравелов“, Регионално движение „Приятели на Русия“ – Русе, Дружество за приятелство с Белорусия – Русе, Общинска организация на запасните офицери – Русе. Събитието ще […]

Прочети

Условна присъда за неправомерно притежание на пушка и патрони в Табачка

Пенсионерът Н.се призна пред Районния съд в Русе за виновен, че осъществил от обективна и субективна страна, състава на престъпление по чл.339, ал.1, пр.2 и пр.6 от НК, за това, че за времето от неустановена дата през месец октомври 2012 г. до 26.09.2013 г. в с. Табачка, придобил по какъвто и да е начин и държал огнестрелно оръжие – един […]

Прочети

В ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили се състоя празникът „Ден на Словакия” по проект „THE MOLE AND THE QUEEN”

На 22.01.2014 г. в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили, област Русе се състоя празникът „Ден на Словакия”, посветен на нашите партньори от с. Мошовце, Словакия – деца и педагози, по проекта „THE MOLE AND THE QUEEN” за многостранно училищно партньорство по Програмата „Учене през целия живот” – секторна програма „Коменски”. Той е третият от поредицата празници, […]

Прочети

Областният управител Венцислав Калчев уважи празника Дядовден в село Черешово

Областният управител Венцислав Калчев уважи празника Дядовден в село Черешово. Той се включи в избора на „Дядо” и ритуалното му измиване на чешмата. За четвърта поредна година с титлата „Дядо на Черешово” се окичи 71-годишният Марин Колев. Десетки жители на селото отидоха в дома му, за да засвидетелстват уважението си. След това Марин Колев заедно с внука си, който носи […]

Прочети

20% спад на товарите и минимална печалба отчитат от Пристанищен комплекс – Русе ЕАД

За дружествотоПристанищен комплекс – Русе ЕАД е пристанищен оператор на терминали Русе-изток, Русе-център, Тутракан, Силистра (пътническо). На 2 октомври 2013 г. беше отдаден на концесия Фериботен терминал Никопол, а през м. ноември 2013 г. влезе в сила концесията на терминал Русе-запад. Като пристанищен оператор, дружеството предоставя услуги по претоварване от/на плавателни и сухопътни превозни средства, складиране в открити и закрити […]

Прочети

55 повече са гишетата на Български пощи, приемащи данъчни декларации, през тази година

През 2014 г. пощенските станции, които приемат данъчни декларации са 408, което е с 55 бр. повече в сравнение с тези през 2013 г. Услугата позволява на клиентите да подават директно своите годишни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и по чл. 92 от ЗКПО и накрая да получат входящ номер в регистъра на НАП. Цената е 1,20 лв.. Годишни […]

Прочети

От Ком до Емине – сам, през зимата!

Теодор Атанасов – 26-годишен турист, алпинист, пещерняк, от ТД „Приста” – Русе.Той осъществи един свой амбициозен проект – самотно зимно преминаване по билото на Стара планина от връх Ком до нос Емине, започващо в края на старата година и завършващо в началото на новата 2014 г. Маршрутът е дълъг седемстотин километра.Теодор тръгва на 22 декември 2013 г. от най-западната точка […]

Прочети

Търговска мисия до Израел за предприятия от секторите мебелна промишленост и дървопреработване

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява провеждане на търговска мисия до Тел Авив, Хайва и Йерусалим, която ще се проведе в периода 17 – 21 март 2014 г. Промоционалната проява се организира за представители на български фирми от секторите мебелна промишленост и дървопреработване, по време на която ще се проведат двустранни срещи с израелски партньори.Краен […]

Прочети

Бабинден бе отбелязан подобаващо и в Център за социална рехабилитация и интеграция към сдружение“ Център Динамика“, с. Щръклево

На 21.01.2014г. в Център за социална рехабилитация и интеграция към сдружение“ Център Динамика“, с. Щръклево с много настроение беше отбелязан традиционния български празник – Бабинден. Събитието уважи кмета на селото – г-жа Михайлова, която поздрави всички жени, ползващи услугите в Центъра. Колорит на тържеството предадоха фолклорните певчески и танцови групи към читалище “Възраждане “ и пенсионерски клуб ‘’Надежда ‘’. Жените […]

Прочети

Удобствата на спестовната сметка

Спестовната сметка, като добре познат вече продукт е често използван и всеки възползвал се от него е разбрал предимствата му. Първоначално спестовните сметки привлякоха вниманието на спестителите с това, че доходът от лихви не се облага с данък. Естествен беше и процесът на преобразуване на някои депозити в спестовни сметки в първите месеци на влизане в сила на данъка. Обичайно […]

Прочети

Кампанията за размяна на книги „Прочети и предай” се разширява и в русенските заведения

Националната кампанията на СНЦ „Младежки Глас” – клон Русе, свързана с размяната на книги между граждани, „Прочети и предай”, привлече нов партньор по проекта. В реализирането на инициативата се включи и „Арт Кафе Театъра” – Русе. Това е първото заведение в града, което проявява интерес към инициативата. Началото на кампанията ще бъде поставено на 24.01.2014 г. / петък / от […]

Прочети

Здраве и болест през погледа на хомеопатията обсъждат в РБ „Л. Каравелов“ утре

Утре от 17.30 часа в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ще се проведе среща на Клуб „Здраве“ на тема „Здраве и болест през погледа на хомеопатията. Здравето е вътре в нас“. Гост-лектор ще бъде д-р Георги Хаджиев от Здравен център ХолистикА, гр. Велико Търново…. Код на новината : *122659.html     

Прочети
1 2 650 2 651 2 652 2 653 2 654 2 750