Катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ участва в студентска научно - практическа конференция „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“

Катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ участва в студентска научно – практическа конференция „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“

За седма поредна година катедра „Икономика и международни икономически отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ участва като съорганизатор в провеждането на ежегодната студентска научено-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“, въз основа на подписания през 2015 г. от катедрата Меморандум за сътрудничество със сродните катедри „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов и „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна. 

Събитието се проведе хибридно: присъствено в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак и онлайн чрез платформата BigBlueButton в периода от 20-22 май 2022 г. Участници във форума бяха студенти, докторанти и преподаватели от трите български университета и 2 чуждестранни университета – Free International University of Moldova и Batumi Shota Rustaveli State university, Georgia.

Конференцията официално беше открита от доц. д-р Здравко Любенов, ръководител на катедра МИО при СА, който приветства участниците и им пожела успешна научна изява. Поздравления отправиха и доц. д-р Георги Маринов, ръководител на катедра МИО – ИУ Варна и гл. ас. д-р Даниела Илиева, представител от катедра ИМО при РУ. Те изразиха задоволството си от продължаващата традиция на сътрудничество, обмяна на опит, идеи и практики. 

В конференцията участник от катедра ИМО при РУ беше докторант Георги Георгиев, чийто доклад на тема „Нелинейни авторегресивни невронни мрежи за прогнозиране на дефлация“ беше представен в тематично направление „Международни инвестиции“ и предизвика оживена дискусия. Фокусът на научното изследване е използването на нелинейните авторегресивни невронни мрежи (NARNN) за прогнозиране на тенденциите и стойностите на индекса на потребителските цени (CPI) на три напълно различни в икономическото си поведение държави – Япония, Швейцария и Испания.

В тематичните направления „Международен бизнес“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен туризъм“, „Международно управление на хора“ бяха представени доклади с различна проблематика: Норвежки преки инвестиции в развиващите се държави преди пандемията (2013-2018), Икономическо развитие на скандинавските държави и Финландия – ресурси, производства и връзки с Европа; Търговските отношения ЕС – Китай; Състояние и перспективи в условията на пандемията от COVID-19 на малките и средни предприятия в сектор туристически услуги „хотелиерство и ресторантьорство“; Как да отговорим на предизвикателствата на съвременния пазара на труда, Стилове на лидерство на жените-мениджъри и други.

Всички участници получиха сертификати за представянето си.

Преди да бъдат допуснати до участие в конференцията, научните разработки на участниците преминават през процедура за анонимно рецензиране. Одобрените за участие разработки се публикуват в електронен сборник „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ с ISSN 2738-8573 (online). Същият е включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране с ID № 4360. Сборникът е достъпен в електронен формат и на страницата на конференцията www.mioconference.eu.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева

Сподели: