тец русе топлофикация

КЕВР коригира решение за „Топлофикация Русе“ след решение на ВАС

Комисията за енергийно и водно регулиране прие Решение № Ц-42 от 17.12.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация – Русе“ ЕАД, след отмяна на Решение № Ц-10 от 01.07.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 11, с Решение № 3308 от 16.05.2019 г. на Административен съд – София град, трето отделение, 66 състав по адм. дело № 7731 от 2018 г., оставено в сила с Решение № 9283 от 10.07.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 7996 от 2019 г.

С него се утвърждава на „Топлофикация – Русе“ ЕАД, за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г.:

 1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 204,25 лв./MWh;
 2. Премия по чл. 33а от ЗЕ (без ДДС) – 133,60 лв./MWh;
 3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без
  ДДС) – 84,86 лв./MWh;
 4. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без
  ДДС) – 101,99 лв./MWh;
 5. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 3 и т. 4:
   Необходими годишни приходи – 74 726 хил. лв., в т. ч.:
  o Разходи – 71 762 хил. лв., от които условно-постоянни – 16 426 хил. лв. и
  променливи – 55 336 хил. лв.;
  o Регулаторна база на активите – 42 701 хил. лв.;
  o Норма на възвръщаемост – 6,94%;
   Електрическа енергия – 228 924 MWh, в т. ч.:
  o от високоефективно комбинирано производство – 215 000 MWh;
  o от некомбинирано производство – 13 924 MWh;
   Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 21 312 MWh;
   Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 325 896 MWh.
  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 – дневен срок.

За регулаторния период 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. разходите за закупуване на емисионни квоти на „Топлофикация – Русе“ ЕАД са определени в размер на 10 220 хил.лв. (246 016 т. 21,24 евро/тон1,95583). Същите са изчислени при:
1.1. Количество въглеродни емисии в размер на 246 016 тона, съобразено с установеното в мотивите на Решение № 9283 от 10.07.2020 г. на ВАС по адм. дело № 7996 от 2019 г., като разлика между прогнозните емитирани въглеродни емисии при производството
на дружеството през 2018 г. (383 142 тона СО2) и очакваните за разпределение безплатни квоти по дерогация по чл. 10а и чл. 10в от Директива 2009/29/ЕО (137 126 тона СО2).
1.2. Средна цена (Auction Price) на отчетените стойности на квотите за емисии СО2 за регулаторния/ценовия период 01.07.2018-30.06.2019 г. в размер на 21,24 евро/тон (41,54 лв./тон) по данни на Европейската енергийна борса (European Energy Exchange). В тази връзка, за целите на ценообразуването в сектор „Топлоенергетика“ е приета средна отчетна тръжна цена (Аuction Рrice) на СО2 квоти от проведените в периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. първични търгове (Primary market auction) на Европейската енергийна борса (European Energy Exchange) в размер на 21,24 евро/тон СО2 (41,54 лв./тон СО2). Левовата
равностойност е изчислена с фиксирания валутен курс на Българската народна банка (1,95583 лв./евро). При изчисляването на посочената цена не са взети предвид постигнатите отчетни цени на СО2 квоти на проведените търгове на германската и полската борси, както и тези за авиационни оператори. Поради това, че регулаторния/ценовия период 01.07.2018÷30.06.2019 г. обхваща полугодията на две календарни години, за целите на изчисленията са използвани данни от „EUA Primary Market Auction Report 2018“ и „EUA Primary Market Auction Report 2019“, които са публично достъпни на интернет страницата на Европейската енергийна борса на адрес: https://www.eex.com/en/market-data/environmentalmarkets/
eua-primary-auction-spot-download.

Сподели: