КЕВР утвърди новите цени на електрическата енергия в България от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране прие с Решение Ц-14/30.06.2023 г. нови цени на електроенергията, които за битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО са както следва: дневна тарифа – 0.22483 лв./kWh, нощна тарифа – 0.12686 лв./kWh, без ДДС. Средното увеличение е 5.43%, като цените влизат в сила от 1 юли 2023 г.

Отчитането на потребената от битовите клиенти електроенергия ще се извърши по график от служителите на електроразпределителното дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна. Отчетният период във фактурите, включващи промяната на цената, ще бъде разделен на два подпериода – по стари цени до 30 юни включително и по нови цени от 1 юли. Съгласно регламентираната методика, консумираната електроенергия ще бъде разпределена пропорционално на дните преди и след промяната на цената на база среднодневна консумация.

Както при всяка промяна на цени на електроенергията, компанията отново ще даде възможност за самоотчет на показанията на клиентите. До края на деня на 01.07.2023 г. всеки клиент на ЕНЕРГО-ПРО на регулиран пазар, който желае да се възползва от възможността за самоотчет, може да декларира данните от електромера на имейл [email protected], на телефони 0700 1 61 61 или 0700 359 10, както и в удобен за него център за обслужване на компанията в областните градове. Необходимо е заедно с предоставяне на отчетените показания клиентът да посочи своя клиентски и абонатен номер, за да се гарантира коректността на тяхното отразяване в системата от данни на компанията.

Сподели: