КЕВР ще обсъди проект за изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени и премии на електрическата енергия, ето и предложението за Русе

На 15.12.2021 г. от 11:15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“ на дружествата от сектор „Топлоенергетика“, по Решение № Ц-26 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Ето и предложението за „Топлофикация Русе“ АД:


1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 345,75 лв./MWh;
2. Премия по чл. 33а от ЗЕ – 37,41 лв./MWh;
3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) –
85,60 лв./MWh;
4. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без ДДС) –
128,14 лв./MWh;
5. Ценообразуващи елементи на цените по т. 10.1, т. 10.3 и т. 10.4:
5.1. Необходими годишни приходи – 110 044 хил. лв., в т. ч.:
5.1.1. Разходи – 108 060 хил. лв., от които условно-постоянни – 23 209 хил. лв. и променливи –
84 851 хил. лв.;
5.1.2. Регулаторна база на активите – 44 687 хил. лв.;
5.1.3. Норма на възвръщаемост – 4,44%;
6. Електрическа енергия – 228 500 MWh, в т. ч.:
6.1. от високоефективно комбинирано производство – 225 000 MWh;
6.2. от некомбинирано производство – 3 500 MWh;
7. Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 6 311 MWh;
8. Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 353 207 MWh.

Сподели: