радиатор отопление

КЕВР ще обсъжда намаляване цената на парното и топлата вода в Русе

На 04.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2020 г.

С писмо с вх. № Е-14-09-2 от 01.04.2020 г. дружеството „Топлофикация Русе“ е представило в КЕВР заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на
хартиен и електронен носител прогнозна и отчетна информация, съгласно Писмото на Комисията. Дружеството е предложило за утвърждаване цени на енергия, без ДДС, считано от 01.07.2020 г., както следва:

 1. Преференциална цена на електрическа енергия – 305,25 лв./MWh;
 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара –
  133,27 лв./MWh;
 3. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 88,71
  лв./MWh.
  Цените на енергия са изчислени със следните цени на горивата (без ДДС):
 • цена на природен газ – 505,54 лв./knm3 при калоричност 8 242 kcal/knm3;
 • цена на въглища – 291,17 лв./t при калоричност 5 328 kcal/kg;
 • цена на мазут – 793,00 лв./t при калоричност 9 685 kcal/kg;
 • цена на биогориво – 103,00 лв./t при калоричност 3 997 kcal/kg.

Дружеството е представило обосновка на предложените за изменение цени на топлинната и електрическата енергия за периода 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.,

Като базова година при планиране на цените от 01.07.2020 г. са използвани данните от 2019 г., като са актуализирали, както следва:
1/ Увеличени са планираните продажби на топлинната енергия с топлоносител гореща вода във връзка с планове за присъединяване на нови клиенти и очаквано по-голямо потребление на топлинна енергия от клиентите през следващия отоплителен период, поради
топлата зима през 2019 г.
2/ Планираните продажби на топлинната енергия с топлоносител водна пара са запазени на нивото на отчетените през 2019 г.
3/ Увеличено е количеството на високоефективното комбинирано производство на електрическа енергия спрямо отчетеното през 2019 г. в съответствие с очакваното завишение на производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода.
4/ Количеството на горивото за новия ценови период е планирано в съответствие с прогнозното увеличение на производството на електрическа и топлинна енергия, при запазване на общата ефективност, отчетена през 2019 г. За новия отоплителен сезон се
предвижда работа на два парогенератора едновременно, при което, за постигане на допустимите емисионни норми единият от тях (Парогенератор №8) ще работи с природен газ, в съответствие с условията на актуализираното Комплексното разрешително.
5/ Отделените въглеродни емисии през новия ценови период, започващ от 01.07.2020 г., са изчислени в съответствие с количеството и емисионните фактори на горивата за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2021 г. Количеството въглеродни квоти, които ще бъдат закупени през новия ценови период, ще е по-голямо от тези за базовия период по следните две причини: нарастване на общия обем на отделените емисии във връзка с увеличаване на производството,
съответно изгаряне на по-голямо количество гориво през новия период, и нулево количество безплатно разпределени квоти по чл. 10 а и 10 в от Директива 2009/29/ЕО за периода.

Разчетите за цени на електрическа и топлинна енергия са изготвени при цена на въглища, определена както следва : Очаквани доставки на въглища:

 1. През периода от 01.03.2020 г. – 30.06.2020 г.: 59 600 t по доставна цена 156,50 USD/t с включени транспортни разходи до пристанище Русе. За периода са предвидени допълнителни разходи за разтоварване и съхранение на въглищата, митническо складиране към всеки съд при внос, стоков и количествен контрол, вземане и разработване на проби на пристанище Русе в размер на 6,34 лв./t ;
 2. През новия период: 71 700 t по доставна цена 156,50 USD/t, с включени транспортни разходи до пристанище Русе.
  Допълнителни разходи за разтоварване и съхранение за периода са предвидени в размер на 6,34 лв./t;
 3. Необходими количества за обезпечаване на производството за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.: 71 300 t по доставна цена 156,50 USD/t с включени транспортни разходи до пристанище Русе, плюс допълнителни разходи за разтоварване и съхранение 6,34 лв./t.

Дружеството отчита за ценовия период с 1,08% по-ниски реализирани количества електрическа енергия и със 17,92% по-ниска продажба на топлинна енергия с гореща вода и пара спрямо новия ценови период.
Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода и пара са завишени с 11,16%спрямо отчетените за ценовия период.
Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 18,27% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.07.2019 г. – 30.06.2020 г.), вследствие на увеличените разходи за
ремонт с 45,69%, разходи за заплати и възнаграждения с 12,18 % и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, с 12,06 %. Дружеството предвижда през следващия регулаторен период намаление на общата стойност на инвестиционните разходи с 29,89%.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите
приходи на „Топлофикация Русе“ ЕАД за следващия ценови период са следните:

 1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 205,49 лв./MWh, в т. ч.:
 • индивидуални разходи за единица енергия – 205,49 лв./MWh
 • премия по чл. 33а от ЗЕ – 116,06 лв./MWh
 1. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС)
  – 76,72 лв./MWh
 2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без ДДС) –
  82,14 лв./MWh
 3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 2 и т. 3:
   Необходими годишни приходи – 73 336 хил. лв., в т. ч.:
  o Разходи – 71 320 хил. лв., от които условно-постоянни – 19 471 хил. лв. и променливи –
  51 849 хил. лв.;
  o Регулаторна база на активите – 41 142 хил. лв.
  o Норма на възвръщаемост – 4,90%
   Електрическа енергия – 223 500 MWh, в т. ч.:
  o от високоефективно комбинирано производство – 220 000 MWh
  o от некомбинирано производство – 3 500 MWh
   Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 11 133 MWh
   Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 345 379 MWh
Сподели:

Още новини от деня