Община и Топлофикация заедно за въздуха на русенци

КЕВР ще разгледа предложението на „Топлофикация Русе“ за новия ценови период

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 97 от 27.05.2021 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на енергийните дружества могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Срок за представяне на становища по доклада: 16:00 часа на 02.06.2021 г.

Закритото заседание за приемане на проект на решение ще се проведе на 03.06.2021 г.
Обществено обсъждане на проекта на решение ще се проведе на 07.06.2021 г. от 10.00 часа.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Русе“АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) –252,22лв./MWh

2.Премия по чл. 33а от ЗЕ –127,15лв./MWh

3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) –81,71лв./MWh

4. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без ДДС) –126,21лв./MWh

5. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 3и т. 4:

▪Необходими годишни приходи –87 287хил. лв., в т. ч.:

oРазходи –85 428хил. лв., от които условно-постоянни –21 161хил. лв. и променливи –64 266хил. лв.; oРегулаторна база на активите –41 890хил. лв.

oНорма на възвръщаемост –4,44%

▪Електрическа енергия –228500 MWh, в т. ч.:

o от високоефективно комбинирано производство –225000 MWh

oот некомбинирано производство –3 500 MWh

▪Топлинна енергия с топлоносител водна пара –6 311MWh

▪Топлинна енергия с топлоносител гореща вода –353 207MWh

Дружеството притежава централа с обща инсталирана електрическа мощност 400 MW, като инсталираната електрическа мощност в топлофикационната част е 180 MW.

Съгласно представения от „Топлофикация Русе“ АД одитиран годишен финансов отчет (индивидуален финансов отчет) за 2020 г. текущият финансов резултат е печалба в размер на 5 321 хил. лв., при печалба от 11 112 хил. лв. за предходната година. От анализа на данните, съдържащи се в отчета за дохода, могат да бъдат направени следните изводи:

  • Нетните приходи от продажби за 2020 г. намаляват спрямо предходната година със 7,29%;
  • -Общите разходи от оперативната дейност бележат ръст със 17,71%.
  • Коефициентът на обща ликвидност за 2020 г. е 1,16, което означава, че дружеството разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.
  • Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за текущата година е 0,77, което означава, че дружеството не може да осигури собствен финансов ресурс, с който да обезпечи финансиране в нови нетекущи активи. Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви за текущата година е 0,57, което означава, че дружеството не разполага с необходимите собствени средства за обезпечаване обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.
  • Финансовата структура на дружеството в края на 2020 г. е 36% собствен капитал и 64% привлечени средства, а в края на 2019 г. е 35% собствен капитал и 65% привлечени средства.
  • Дружеството е представило към годишния финансов отчет за 2020 г. справки по ЕССО за целите на регулирането в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 3 от ЗЕ. От представената информация е видно, че през 2020 г. приходите за дейността бележат спад спрямо предходната година общо с 5 961 хил. лв., като от топлинна енергия намаляват с 6 123 хил. лв., от електрическа енергия нарастват с 89 хил. лв. и от други приходи с ръст от 74 хил. лв.
Сподели: