топлофикация-русе

КЕВР ще утвърди пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация Русе“ АД от 1 юни

На 16.05.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация Русе“ АД, считано от 1 юни 2024 г.

Предвиденото изменение на пределната цена на топлинната енергия и на преференциалната цена и на премията за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от
централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, е както следва:

 1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 594,31 лв./MWh.
 2. Премия по чл. 33а от ЗЕ – 353,33лв./MWh.
 3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без
  ДДС) – 93,24 лв./MWh.
 4. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без ДДС)
  – 104,37 лв./MWh.
 5. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1 и т. 3:
  5.1. Необходими годишни приходи – 167 588 хил. лв., в т. ч.:
  5.1.1. Разходи – 163 891 хил. лв., от които условно-постоянни – 28 461 хил. лв. и
  променливи – 135 430 хил. лв.;
  5.1.2. Регулаторна база на активите – 62 656 хил. лв.;
  5.1.3. Норма на възвръщаемост – 5,90 %;
  5.2. Количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано
  производство – 233 324 MWh;
  5.3. Количество топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 275 349 MWh;
  5.3. Количество топлинна енергия с топлоносител водна пара – 5 182 MWh.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 136 от 14.05.2024 г., т. 1, се осигурява и възможност за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвяния проект, и организации на потребители, могат да участват виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
  – Да си регистрирате профил Skype;
  – Да добавите (след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  – Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 15.05.2024 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 16.05.2024 г. от 10:00 часа. Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас.

Обръщаме внимание, че ще бъдете включени за участие в общественото обсъждане само ако спазите точно изискванията за включване. Неспазването създава непреодолими технически затруднения при провеждане на общественото обсъждане, което се излъчва онлайн, и изготвянето на протокола от него.

Информираме Ви, че ако искате да наблюдавате цялото обществено обсъждане, може да го направите на интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ – https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Сподели: