КЗК се произнесе по възлагане разноските при обжалване обществената поръчка за поддържане на зелените площи в Русе

Комисията за защита на конкуренцията диспозитива на Решение № 1169/18.09.2013г. по преписка № КЗК- 878/883/916/2013г., в частта за разноските, като след изменението диспозитива на горепосочения акт ще бъде, както следва:1. Оставя без уважение жалбата на Консорциум „Русчукцвет“ ДЗЗД, гр. Русе срещу Решение № РД-01-1801/05.07.2013г. на Кмета на община Русе за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддръжане и облагородяване на зелените п…

Код на новината : *120326.html

    

Сподели: