ККЕВР решава за лиценза за търговия с природен газ на „М-ГАЗ“ ЕООД

ККЕВР решава за лиценза за търговия с природен газ на „М-ГАЗ“ ЕООД

На 30.08.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1045 от 22.06.2022 г. от русенската „М-ГАЗ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години. В съответствие с изискванията на НЛДЕ „М-ГАЗ“ ЕООД е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи: Дружеството посочва, че поисканият срок му е необходим с оглед реализиране на програмата за развитие на дружеството и изпълнение на дългосрочния му бизнес план за търговия с природен газ в България и региона, съгласно които основната цел е утвърждаване на „М-ГАЗ“ ЕООД като значим търговец на пазара на природен газ в България, като осигурява необходимите материални, технически, технологични, човешки и финансови ресурси за извършване на лицензионната дейност. Заявителят посочва, че десетгодишният срок на лицензията ще му даде възможност да развива дейността си в посока придобиване на необходимия опит в търговията с природен газ в условията на развиващ се газов пазар, както и да утвърди в бъдеще позициите си на либерализирания пазар на природен газ.

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20220211090741 от 11.02.2022 г. „М-ГАЗ“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 117655837, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7005, област Русе, община Русе, бул. „Липник“ № 123, бл. Бизнес Парк Русе, вх. сграда Б, ет. 6. „М-ГАЗ“ ЕООД има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки, собствено производство, комисионни сделки, хотелиерски и туристически услуги.
Капиталът на дружеството е в размер 5000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 (петдесет) равни дяла, всеки на стойност от 100 (сто) лева. Капиталът е внесен изцяло.
Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.
Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20220211090741 от 11.02.2022 г. едноличен собственик на капитала на заявителя е Стоян Георгиев Манолов, гражданин на Република България.

Управленската и организационна структура на „М-ГАЗ“ ЕООД включва управител и три звена, които ще бъдат пряко ангажирани с дейността „търговия с природен газ“: „Доставки“, „Логистика и транспорт“ и „Финанси“. Заявителят посочва, че след получаване на лицензия за извършване на дейността, ще бъдат допълнени задълженията и отговорностите на ръководителите и служителите в дружеството. В структурните звена ще бъдат наети лица, които да изпълняват дейностите, обособени в тях, като лицата, заети с упражняване на дейността, ще бъдат квалифицирани експерти, с необходимите за съответната позиция образование и опит, които ще осигурят ефективна дейност на дружеството.

От одитираните годишни финансови отчети на „М-ГАЗ“ ЕООД за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. е видно, че дружеството отчита за периода, както следва: загуба от 70 хил. лв. за 2019 г., печалби: от 48 хил. лв. за 2020 г. и от 78 хил. лв. за 2021 г. Общите приходи на дружеството се увеличават от 11 724 хил. лв. през 2019 г. до 13 142 хил. лв. за 2021 г. Разходите на дружеството се увеличават от 11 790 хил.лв. за 2019 г. до 13 064 хил. лв. за 2021 г.

Общата сума на активите на дружеството намалява от 9266 хил. лв. за 2019 г. до 8909 хил. лв. за 2021 г. Нетекущите активи намаляват от 7342 хил. лв. за 2019 г. на 6641 хил. лв. за 2021 г. Текущите активи се увеличават от 1924 хил. лв. за 2019 г. на 2268 хил. лв. за 2021 г.

Записаният капитал е в размер на 5 хил. лв. за 2019 г. и остава с непроменена стойност до края на периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 1498 хил. лв. за 2019 г. на 1624 хил. лв. за 2021 г. Нетекущите пасиви намаляват от 3899 хил. лв. за 2019 г. до 3826 хил. лв. за 2021 г. Текущите пасиви намаляват от 4415 хил. лв. до 3897 хил. лв. за 2021 г.

Дружеството декларира, че количествата природен газ, които ще бъдат търгувани през периода на бизнес плана, ще бъдат осигурени чрез пряко договаряне на дългосрочни договори и сключване на сделки на организираните борсови пазари на природен газ в България и Европа. „М-ГАЗ“ ЕООД планира да закупува природен газ от всички възможни източници, като природния газ ще се доставя през съществуващите междусистемни връзки. Дружеството планира да доставя природен газ на потребителите на газ в страната и региона, и да разширява през годините своята клиентска база от крайни потребители. Предвиденото увеличение на търгуваните от дружеството количества природен газ за периода на бизнес плана е средно с (…)% годишно.

Сподели: