Областният управител се срещна с експерти от клуб "Отворено общество" - Русе

Клуб Отворено общество получи под наем общинско помещение на ул. „Пирот“

В общинска администрация постъпи Заявление с вх. №36-44-1/23.03.2022 г. от Даниела Янева, председател на управителния съвет на Сдружение „Клуб Отворено Общество-Русе“, с което сдружението изразява желанието си да продължи експлоатацията на предоставените им от Община Русе помещения, находящи се на адрес гр. Русе, кв. ,,Централна градска част“, ул. „Александровска“ №49 и ул. ,,Пирот“, представляващи стаи № 201 и № 202, предмет на Акт за частна общинска собственост №6987 от 19.06.2013 г.

Сдружение „Клуб Отворено Общество-Русе“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза.

Сдружението, подпомага икономическото, културното и социалното развитие на гр. Русе и региона за повишаване на общото благосъстояние на населението на града, осигуряване на условията за разгръщане на духовния му потенциал и културна идентичност, да популяризира българските постижения в материалната и духовна култура, да осъществява свободен обмен на информация, идеи, знания и опит. Поставят на обсъждане приоритетните задачи и проблеми на града и се търсят пътища за тяхното решаване, да създава условия за развитие на съвременната организирана благотворителност чрез изграждане на фондова структура в услуга на благотворителите на гр. Русе, включително резервен фонд на финансови и други ресурси, да оказва съдействие на местни обществени и граждански институции, организации и общности, научни учреждения, центрове, академични заведения, университети, училища и граждани в дейността им свързана с целите на клуба.

Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб на Сдружение „Клуб Отворено Общество-Русе“, ЕИК 827234868, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.674.5.4, представляваща помещения № 201 и № 202, с обща площ на отдаваните под наем помещения 61,00 кв. м, с административен адрес на сградата гр. Русе, кв. ,,Централна градска част“,  ул. ,,Александровска“ №49 и ул. ,,Пирот“, предмет на АЧОС №6987/ 19.06.2013 г. срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 65,00 лв. без включен ДДС.

Сподели: