сметище русе

Кметовете на Бяла и Две могили получиха заповеди за затваряне на депата за отпадъци

Експерти на РИОСВ – Русе връчиха заповеди за преустановяване експлоатацията на депата за битови отпадъци на кметовете на общините Бяла и Две могили.

Кметовете следва да преустановят дейностите по приемане, съхраняване и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на общинските депа. Считано от 31 декември 2017 г. те трябва да предприемат мерки за закриването и рекултивацията им. Със същия срок е необходимо прокопаване на траншея на вход/изход на депата за ограничаване на достъпа и депонирането на отпадъци.

Експлоатацията на депата за неопасни отпадъци е в противоречие с българското и транспонираното европейско законодателство, тъй като не отговарят на изискванията на специализираната наредба за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Заповедите могат да се обжалват в 14-дневен срок от връчването им пред министъра на околната среда и водите или пред Административния съд в Русе, но това няма да спре изпълнението им.

Кметовете на двете общини трябва да организират депониране на битовите отпадъци до депо, което има действащо комплексно разрешително и отговарящо на нормативните изисквания.

РИОСВ – Русе ще упражнява периодичен контрол по изпълнението на заповедите.

Сподели: