Кметството в Копривец ще получава 50 % от средствата, получени като концесионни такси от Община Бяла от Министерството но икономиката и енергетиката за находище „Копривец”

Общински съвет – Бяла измени Решение № 126, прието по протокол № 9 от 27.09.2013 г. на Общински съвет Бяла, както следва:На основание чл. 21, ал. 1 т.8 и т. 11, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; във връзка чл. 75 ал. 1 от ЗПБ и с разпоредбите на чл. 39 ал. 3 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 25 ал. 3 т. 5, ал. 4 и следващите от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, връзка чл. 29 ал. 1 от Закона за опазване на земе…

Source: *119521.html

    

Сподели: