Кметството в Мартен ще се сдобие с употребявана дробилка за клони

Кметството в Мартен ще се сдобие с употребявана дробилка за клони

Постъпила е докладна записка от кмета на Кметство Мартен за закупуване на дробилка за клони. След направен анализ е установено, че възвръщаемостта на инвестицията е добра. Техническите параметри на машината са подходящи и нейното функциониране ще доведе до намаляване на разходите за събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци. По този начин ще се намали значително количеството на депонираният отпадък, а това ще даде отражение и върху отчисленията към РИОСВ. Представените оферти са за употребявани машини.  Предвид гореизложеното, кметът на Община Русе Пенчо Милков предложи и общинските съветници гласуваха сега създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2021 г., дейност 623 „Чистота“,  § 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, обект „Дробилка за клони – употребявана” за 30 000 лв. Средствата от 30 000 лв. се осигуряват от §1020 „Външни услуги” на същата дейност на кметството.

Сподели: