Кметът на Баниска честити 1 март като Баба Марта

Кметът на Баниска представи работата си през отминалата година

Днес общинските съветници в Две могили се запознаха с отчета на кмета на кметство Баниска Ангелина Начева за 2020 година.

През отчетния период в Кметство село Баниска функционираха: кметство, читалище „Н. Й. Вапцаров – 1914”, ОУ „Хр. Ботев”; ДГ „Първи юни”; спортна база(стадион); здравна служба с аптека; ветеринарна служба; три гробищни парка; два хранителни магазина; строителен магазин; магазин за домашни потреби; земеделски производители; ППК „Баниски лом; „ЕФ Комтрейд”; църква „Св. Параскева”; джамия; пощенска станция.

Населението на село Баниска  по локална база  данни с постоянен адрес е 1260 човека и настоящ адрес 1024 човека. На територията на населеното място има 604 имота /къщи с дворни места и празни дворни места/. От които в 57 къщи живеят самотни възрастни хора, 237 къщи са празни  като едва 40% се обитават сезонно а останалите къщи и дворни места са изоставени и собствениците не полагат грижи за почистване на района около имота.

В кметство село Баниска е формулирана конкретна цел, произтичаща от спецификата на работата и нуждите на населението.

          1. Подобряване хигиената

          2. Благоустройствени и комунални мероприятия.

          3. Подобряване и възстановяване на околната среда.

          През отчетният период по тези точки се извършиха следните мероприятия:

          – почистване  на отводнителни канали;

          – почистване от треви и храсти, улици, тротоари, паркове;

          – окосяване на детска градина, здравна служба, училище -( на училището предоставяме храсторез и те си косят);

          –  изчистване от растителност на входните и изходни артерии на селото;

          – засяване и поддържане на цветни градинки.

          – кастрене и рязане на клони и храсти по улиците на селото;

– изчистване на канавки и дерета по общинска и вътрешна пътна мрежа.

 Кметство

В кметство Баниска работят 5 служители (кмет, специалист финанси, специалист ГРАО, шофьор, общ работник )

Бюджет    2019

План                                                                                107701 лева

Изпълнение                                                                       94653 лева

Не разплатени разходи                                                            0 лева

Събрани приходи на касата от местни данъци и

такси и административни услуги                                    37278 лева

 Извършени административни услуги

– издадени удостоверения ( ГРАО)                                             216

– нотариални заверки                                                                   182

– входяща/изходяща кореспонденция                                           90

– призовки                                                                                     114

– родени                                                                                            7

– граждански брак                                                                            7

– починали                                                                                      19

Култура

–  Читалище „ Н. Й. Вапцаров – 1914” се развива успешно, защото още през 1914 година е създадено да задоволява най-насъщните културни потребности на населението ни. То разполага с много богат и различен библиотечен фонд, достатъчен да задоволи нуждите на читателя. През м. Май 2020 година се направи цялостен ремонт на сградата, в която се обособиха и помещенията на кметството.  Освен кино-салона, библиотеката и пенсионерския клуб се направиха и два къта старинни от миналото.

След ремонта  получихме много  дарения от старинни предмети, книги и картини. 

          Целта която е набелязана всяка година да се подържа и  пресъздава по един народен обичай от миналото в който да участват както  самодейците  така и децата от училище и детска градина. Няма празник или събитие в селото без участие на   самодейците от читалището. Но за съжаление през годината не се осъществиха набелязаните празници.

          За постигане на целта която има тази културна институция заедно в екип работим кметство, читалище, детска градина, училище и църква.

Към читалището има театрален състав, певческа група.

           Образование

 ОУ „Хр. Ботев”

В училището се обучават 54 ученика от 1 до 7 клас с 14 работещи – педагогически и непедагогически персонал.

ЦДГ „Първи юни”

В детската градина има 34 деца от 2 до 6 години и 8 работещи – педагогически и непедагогически състав.

Спорт

 Създадените условия за спорт, като тези площадки се използват както от малките деца, така и от по – големите младежи;

– осигурено е помещение с тенис маса;

– проблем стадиона не е водоснабден, сградата е с пропукани (сцепени) стени

– има необходимост да се огради с оградна мрежа за да не влизат пасящи животни.

 Здравеопазване и социални дейности

 – Здравна служба

Лекар, стоматолог, мед. фелдшер, и шофьор – благодарение на екипа медици засега в селото ни няма проблеми.

          – Социални дейности

          – социален патронаж се полза от 10 потребители за топъл обяд „ Домашен социален патронаж и 10 потребителя ползват социалната услуга „ Обществена трапезария“;

          – по програма „ Личен асистент“ работят 2 човека;

 Обществен ред

– в село Баниска от м. май 2018 нямаме постоянно присъствие на полицай, а районът е труден, вече се забелязва  група от младежи които започнаха да се проявяват особено в тъмните часове на денонощието, друга група от малки деца да подражават на по – големите. Когато има проблем сигнализирам веднага на мл. ПИ Валери Кънев, но липсата на постоянно присъствие на полицай води до извършени престъпления ( кражби от частни имоти). Съществуващите камери за видеонаблюдение са изгорели.

 Инфраструктура

          – Водоснабдяване – селото е водоснабдено

– Проблем

остаряла водопроводна мрежа води до  чести аварии, които след отстраняването на аварията остават  разкопани и не заринати продължително време остават така около няколко месеца се, а след като ги преасфалтират след определено време изкопите се улягат. Полагането на нов асфалт е само на изкопаната авария, но докато се копае се от тежката техника се наранява и другият асфалт който след време се надига и изронва. Когато аварията е на тротоар – той остава така, без да се възстанови наново тротоара с плочки.

          –Електроснабдяване

          Разпределителната мрежа в селото е  „ЕНЕРГО – ПРО“. През всичките години както и тази сме кастрили клоните които пречат на проводниците, окосяваме около трафопостовете. Но имаме и много аварии по далекопровода след бурни ветрове и дъждове селото остава без електроснабдяване с денонощие а понякога и по- вече.

  • Вътрешна улична мрежа

проблем

          – всички  други улици са в лошо състояние а някой дори в критично;

          – отводнителен канал по ул. ”Хан Исперих” пропаднал;

          – по отводнителните канали металните решетки са огънати като това дава предпоставка за пропадане на шахтите;

          – ул. „ Ал. Стамболийски” след наводнението през 2005 година беше бетонирана, сега бетонът е разрушен като на места се подава арматурата;

          – Далекосъобщения се осъществяват от Български пощи, А1, Виваком, Теленор, Кабленет.

           Благоустрояване,  хигиенизиране и дейности по БКС

– към настоящият момент в кметството по програма работят, 30 души по чл.9, които се използват пълноценно за благоустрояване и хигиенизиране на селото;

– за изхвърляне на битова смет има  контейнери тир „Бобър”;

– имаме създадена площадка  –  торище на което се изхвърля оборска тор и растителни отпадъци която  се поддържа в добро състояние. Но има и недобросъвестни граждани, които изхвърлят и други отпадъци като  строителен отпадък, кашони, пластмаса, шишета, мебели и др.  

Два пъти в годината се извършва почистване с машина.

– Проблем

– от  110 бр. контейнери, на територията на селото има 80 бр. контейнери които са твърде малко за задоволяване потребностите на населението, от които половината са пробити или счупени колела. Причината е, че недобросъвестни граждани изхвърлят трева, пръст, строителни отпадъци и пепел.

– кошчетата за отпадъци поставени в парковете са изгнили, издънени и не стават за ползване.

 Транспорт

– има осигурен обществен транспорт на населението до гр. Русе и гр. Две могили – там се прави и връзка с влаковете.

           Пазар

– за пазарен ден е определен – петък за сега нямаме проблеми

           Улично осветление

– при подаване на сигнал от населението за изгоряла лампа се  подават докладни  до общината;

– необходимо е поставяне на нови осветителни лампи на неосветени  крайни места

           Осигуряване на хляб и хранителни продукти

– два хранителни магазина

– фурна към ППК „Баниски лом”

– две барчета с кухни

           Вероизповедание

          На територията на с. Баниска има два храма – християнски и мюсюлмански

          – гробищни паркове – в с. Баниска има  три гробищни парка – два християнски и един мюсюлмански.

          – проблеми:

          – В новият християнски парк има скъсана и унищожена оградна мрежа в разстояние на 10 метра.

          И двата парка се окосяват ежегодно и се подържат в благоприятен вид.

Други обекти

Жилище на специалиста  – с течащ покрив

Язовир „Баниска”

          На територията на село Баниска се намира стената на язовир „Баниска” от където започва и река „Баниски лом”, която минава в близост до къщите в ниската зона на селото.

Проблем

– Коритото на реката е силно захрастено като клоните на върбите са над и в самата вода, които клони при по висока вода в реката представляват естествен бент за задържане на вода.

ПК „ Обединение“

На територията в селото има сгради – ресторанти, сладкарница, магазини  които не се ползват / затворени са/.  След преустановяване на дейността на кооперацията през 2012 година никои не е полагал грижи за тях. Сградният фонд се руши, а се намират в централната част на селото.   

Село Баниска е  със смесено население,  пред мен е поставен и проблема да запазя спокойствието и разбирателството между хората в селото.

Като кмет съм изправена пред предизвикателството да отговоря на  очаквания, да направя най-доброто за всички спазвайки приоритетите и изискванията на местната общност.

Целта към която се стремя да постигна с екипа си не зависи само от нашето желание, необходими са работна ръка която на този етап е много малко.

Винаги ще има  критики и похвали, но  проблемите които посочвам не са само от годините ми като кмет на населеното място, доста от тях са и от преди това. За моя радост бавно започват да се реализират и разрешават.

В работата си кметство село Баниска активно си взаимодейства с Община Две могили, ППК „Баниски лом”, ЕТ „Комтрейд”, основно училище, детска градина, здравна служба, читалище и църква, джамия.

Сподели: