Кметът на Бяла ще издаде разрешително за ползване на язовира в Пейчиново

Общински съвет – Бяла възложи на кмета на Община Бяла да открие процедура за издаване на „Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект” за обект: Язовир”Карашкъка” в землището на с.Пейчиново, общ. Бяла, разположен в имот №093001, местност „Карашлъка” с площ от 203.172 дка, ЕКАТТЕ 55720….

Source: *119515.html

    

Сподели: