община ветово гугъл карти

Кметът на Ветово прекрати договор за наем на амбулаторията на председателя на ОбС – Ветово

„Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална практика – д-р М.-Медисън” ЕООД със седалище в гр. ***, представлявано от М.Х.М. обжалва Заповед № 648/13.12.2017 год. на Кмета на Ветово, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.18, т.5 от Наредба №2 на Общински съвет-Ветово вр.чл.15, ал.1, т.1 и чл.11, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.22, ал.1, т.3 от Договор за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост от 27.10.2014 г., се прекратява договора за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, сключен между Община Ветово и жалбоподателя.

Между Община Ветово и жалбоподателя е сключен срочен-за 5 години наемен договор за ползване на имот – публична общинска собственост, а именно „Стоматологичен кабинет” от 13,68 кв.м, чакалня от 14,72 кв.м и стерилизационна с площ 14,29 кв.м, разположени на първи етаж в Дял „Б“ на Здравна служба – гр.**. Договорът е сключен след проведен търг и издадена Заповед № 753/07.10.2014 г. на кмета на община Ветово за определяне на лицето, спечелило търга. За имота е представен Акт за публична общинска собственост №1819/20.112007 г. Актът оповестява възникналата публична общинска собственост върху Дял „Б“ със сутерен и първи етаж на Здравната служба в гр.***, в УПИ V, кв.93 по плана на това населено място.

Административен съд – Русе остави без разглеждане оспорването на заповед № 648/08.12.2015 г. на кмета на Ветово по жалба на „Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална практика – д-р М.-Медисън” ЕООД със седалище в гр. ***, представлявано от М.Х.М. за прекратяване договор за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост от 27.10.2014 год., сключен между Община Ветово и жалбоподателя. Съдът прекрати производството по адм. дело №1/2017 г. по описа на Административен съд – Русе като недопустимо. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд.

Сподели:

Още новини от деня