Приветствие от кмета на Община Ветово по повод 24 май

Кметът на Община Ветово издаде заповед за въвеждане на противоепидемични мерки

На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 год. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 от 14.05.2020 год., на Министерския съвет за извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 год. ,Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 год., Решение №482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Решение № 525 от юли 2020 год. на Министерския съвет и предложение от Главния държавен инспектор, разпространението на COVID-19 на територията на страната, и със Заповед № РД-01-489/31.08.2020 год. и Заповед № РД-01-487/31.08.2020 год. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Всички работодатели на територията на община Ветово и органи по назначаване да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 от Заповед № РД-01-487/31.08.2020 год. на министъра на здравеопазването.

б) до работните помещения да не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към Заповед № РД-01-487/31.09.2020 год. на министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун и вода, и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 метра;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и други.);

е) организиране на дистанционна форма на работа за служителите си при възможност в зависимост от спецификата на съответната дейност.

 1. При непосредствено обслужване на клиенти или граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяваш влажно почистване и дезинфекция.
 2. Всички физически и юридически лица на територията на община Ветово, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 метра между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфекция на ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

г) поставят на видимо място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на маски на лицето при посещението на съответния обект.

 1. Всички лица, които се намират в закрити обществени местна на територията на община Ветово, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, храмове и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, които се използват съгласно препоръките на компетентните органи.
 2. Изключение от задължението по т.4 се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, както и за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност, участниците в конгресно-конферентни мероприятия, семинари и др. от този вид,
 3. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа или устата на всички открити обществени места е препоръчително.
 4. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.
 5. Заповед № 450/16.07.2020 год. се отменя.
 6. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Ветово.
 7. Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на началника на РУ – Ветово за сведение и съдействие, като се организира засилен контрол, съгласно съответните правомощия за спазване на противоепидемичните мерки, обявени със заповеди на министъра на здравеопазването и заповеди на кмета на община Ветово.
 8. Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички кметове на територията на община Ветово, кметския наместник, директори на училища, директори на детски градини, ръководители на институции на територията на Община Ветово, управители на търговски обекти и други за сведение и изпълнение.

Контрол по настоящата заповед ще изпълнявам лично.

Гражданите на Община Ветово могат да се запознаят с актуалните мерки въведени от Министъра на здравеопазването на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

Сподели:

Още новини от деня