община иваново

Кметът на Община Иваново: Ако договорите на всички арендодатели са сключени на реални цени 70-80 лв., цената ще е с едно поне 15-20 лв. повече

Общински съвет – Иваново даде своето съгласие да бъде проведен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Иваново, за отдаване под наем на имоти/части от имоти, от ОПФ и стопанисвани от Общината, които попадат в актуалния специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“, описани в приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Определен е срок за отдаване под наем на имотите, както следва:

2.1. за имоти-общинска собственост – 5 години.

2.2. за имотите по чл. 32, ал. 5 от ППЗСПЗЗ (стопанисвани от общината) – 1 година.

2.3. за имоти 73362.86.10 и 73362.86.11 – 10 години.

Срокът за отдаване за всеки един имот е конкретизиран в приложението.

Определена е начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване на земи от ОПФ в размер на 100,00 лв/дка (сто лева на декар) за всички категории земеделска земя, като наемът за първата стопанската година се заплаща еднократно при подписване на договора.

Дадено е съгласие договорите за наем да се сключват за площта, определена чрез извършване на пространствено сечение между имотите от кадастралната карта и специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“, достъпен чрез интернет страницата на Министерството на земеделието.

Дадено е съгласие при сключване на договорите за наем за предоставяните имоти/части от имоти, които не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой ПДП, да не се дължи заплащане на наемна цена за една стопанска година от сключването на договора.

Дадено е съгласие останали след провеждане на търга по т. 1 свободни маломерни имоти, да се отдават под наем без търг за срок от една година.

„Връзка с изказването на г-н Градев по докладната относно отдаването под наем на свободни земеделски земи от ОПФ, че цената била стряскаща, искам да споделя следното: ние вземаме базата от това, което е проведено на последните търгове на Областна Дирекция „Земеделие“. Там са изключително високи цените, а има и друга тенденция винаги в Областна дирекция, а и в общинските търгове и до сега, конкретна фирма и дъщерните й са се разбирали със земеделците, които попадат в техните блокове и си се разбираха и за цените. Най-вероятно и сега ще се случи така, цените ще са такива, каквито ги предложим, освен ако не дойде някоя външна фирма да надуе цените, най-вероятно няма да дойде. Защото всеки гледа да си запази баланса и вземат имотите, които попадат в техните масирани блокове. Цената не е стряскаща, предвид това, което се случи последно в Областна Дирекция „Земеделие“. Истината е, че общините страдат най-много заради тези договори, които са подписани на 20-30 лв., масово арендаторите подписват договори на ниски цени, а дават по-високи ренти. Ако договорите на всички арендодатели са сключени на реални цени 70-80 лв., знаете заповедта на министъра относно белите петна, цената ще е с едно поне 15-20 лв. повече. На 5000 лв., 15% са си цифра. Ние губим също и от това, че арендаторите не си заявяват на реалните цени договорите, с анекси после не ги променят. Грубо ако кажем, че губим 20 лв. от средната рентна цена на 5000 дка пътища си е 100 000 лв. В тази връзка мисля, че цената е нормална, догодина ако видим че не вървят ще ги запазим и няма да ги вдигаме“, заяви кметът на Община Иваново Георги Миланов.

Сподели: