Кметът на Община Русе е против замърсяващите производства в общината

Кметът на Община Русе е против замърсяващите производства в общината

Против замърсяващи производства на територията на Индустриална зона Тегра – това е категоричната позиция на кмета на Община Русе Пенчо Милков. Той огласи становището си още  на проведената миналия четвъртък общинска сесия.

Това е и причината общинската администрация да настоява за уточняване на границите на една част „предимно производствена“ и останалата „чисто производствена“ зона на територията на зона Тегра.

Към момента проектът за ОУП е на окончателен етап и чака одобрение от общинските съветници. Стратегически важният документ за бъдещото развитие на Община Русе е плод на 4-годишна работа на различни етапи, включително екологични оценки и обществено обсъждане. През 2018 година обсъждането е минало без възражения нито от общинските съветници, нито от кметовете на двете населени места около зона Тегра – Русе и Мартен.

Предложеният на вниманието на Общинския съвет окончателен проект на ОУП в максимална степен защитава  интересите на гражданите на Мартен и Русе, като определя буферна зона със статут „предимно производствена“. По този начин се ограничава възможността за изграждане на потенциално замърсяващо производство – предприятия на химическата и каучуковата промишленост, варо-бетонови центрове и асфалтови бази,  и всякакъв вид леярни за черни и цветни метали в непосредствена близост до населените места.

Съгласно законовите норми в новия ОУП трябва да се вземат предвид вече издадените разрешителни и подробни устройствени планове на работещи в момента производства в „Тегра“. В досега действащия Общ устройствен план има издадени разрешителни за тях, последното от които е от 2014 година. За всяко от тях институцията, която преценява дали да се направи ОВОС и съответно да издаде предписание за такава екооценка, е РИОСВ. Обособяването на зона „чисто производствена“ само по себе си не означава издаване на разрешение или покана за изграждане на предприятия- потенциални замърсители.

Администрацията остава зад предложението си в част от зона Тегра да бъде обособена „предимно производствена“ зона, която да служи като буфер около гр. Мартен.

Точката за новия ОУП ще бъде гласувана на следващото редовно заседание на Общински съвет – Русе на 19.11.2020 г.

Сподели: