Кметът на Община Русе издаде заповед за въвеждане на противоепидемични мерки

Кметът на Община Русе издаде заповед за въвеждане на противоепидемични мерки

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, чл. 73 от АПК, съгласно Заповеди на Министъра на здравеопазването (МЗ) издадени във връзка с Решение № 609 на МС от 28 август 2020 год. за удължаване на срока на обявената епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на МС от 14.05.2020 год., удължена с Решение № 378 на МС от 12.06.2020г., Решение № 418 на МС от 25.06.2020г., Решение № 482 на МС от 15.07.2020 год., Решение №525 на МС от 30.07.2020 год., Решение № 609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г. и Решение № 673 на МС от 25.09.2020г. и с оглед създаване на условия за ограничаване разпространението на заразата от COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М :

Въвежда се следната организация за приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на Община Русе до отмяната на противоепидемичните мерки от Министъра на здравеопазването:

1. Учебният процес в институциите от системата на училищното образование да се организира и провежда в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, указанията и заповедите на министъра на образованието и науката и при спазване на въведените от компетентните органи противоепидемични мерки.

2. Посещенията в детските градини да се осъществява съобразно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 и Указанията за посещение на деца в детските ясли и детските градини, издадени от Главния държавен здравен инспектор, публикувани на електронната страница на Министерството на образованието, както и при спазване на въведените от компетентните органи противоепидемични мерки.

3. Храненето на децата и учениците в училищата да се осъществява съобразно Указанията за организация на хранене на децата и учениците в условията на COVID-19 от изпълнителния директор на БАБХ, публикувани на електронната страница на Министерството на образованието.

4. Директорите на детските ясли и директорът Детска млечна кухня да организират дейността си съобразно заповедите и указанията на Министъра на здравеопазването. Да се указва на гражданите да се спазва минимална дистанция от 1,5 метра или повече при наличие на указания от компетентен орган.

5. При осъществяване на търговски, административни и производствени дейности, дейности по превоз на пътници и други дейности да се спазват разписаните противоепидемични мерки в заповед на Министъра на здравеопазването. Ползването на вендинг машини, разположени на територията на община Русе за топли напитки, безалкохолни напитки и храни се осъществява, като собствениците са длъжни да създадат стриктна организация за почистване и прилагане на дезинфекционните мерки.

6. Всички собственици и управители на търговски обекти, обекти с обществено предназначение и други обекти, за които не е въведена забрана за посещение,  следва да организират дейността си при спазване на изискванията въведени със заповед на Министъра на здравеопазването. Следва да е указано по подходящ начин изискването да се спазва дистанция от най-малко 1,5 метра или повече при наличие на указания от компетентен орган, между лицата, да се осъществява инструктаж на персонала, да се осигурят лични предпазни средства на работещите, да не се допуска струпване на хора и да се извършва дезинфекция, съгласно изискванията на заповедта на МЗ.

7. Мероприятия на пенсионерски клубове на територията на Община Русе да се провеждат при спазване на въведените със заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за защита.

8. Да се допускат посещения на външни лица в специализираните институции и социални услуги от резидентен тип по изключение по преценка на ръководителя на институцията/услугата при строго спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на услугата. Ръководителите на услугите да създадат необходимата организация за определяне на място за свиждане с потребителите в социалната услуга, при възможност в двора или помещение при строго спазване на противоепидемичните мерки /маски, дезинфекция на ръце, дистанция. 

9. Предоставянето на социални услуги на територията на община Русе да се осъществява при спазване на Указанията за превенция на разпространението на COVID – 19 в социалните услуги, издадени от Директора на АСП, съгласувано с Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравеопазването и публикувани на интернет странницата на МТСП,  както и при спазване на въведените от компетентните органи противоепидемични мерки.

10. Община Русе е обявила телефон – 082 506 769, на който може да заявят закупуването на хранителни продукти и лекарства всеки ден от седмицата, болни и трудноподвижни лица, които имат затруднения при ежедневното си обслужване и за които не е указана подкрепа от близки и познати. Служители на Община Русе и доброволци ще организират закупуването им и разноса по домовете. Сутрешните заявки ще се изпълняват до следобед, а следобедните – на следващия ден. Заявки ще се приемат от 09.00 до 17.00 часа всеки  работен ден.

11. Сигнали за нарушаване на въведените противоепидемични мерки във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка могат да се подават от гражданите на единен европейски номер за спешни повиквания 112.

12. Ограничава се достъпът на външни посетители /потребители на административни услуги/ в сгради на Община Русе, както следва: 

 • в центровете за административни услуги и информация находящи се в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ул. „Олимпи Панов“ № 6 и ул. „Котовск“ № 1 да се осигури от служители на СЗ „КООРС“ при Община Русе пропускателен режим – по 1 /един/ човек на гише, като останалите граждани изчакват реда си пред сградата, при спазване на минимална дистанция най-малко 1,5 метра или повече при наличие на указания от компетентен орган;
 • провеждане на срещи между граждани и служители на Община Русе, с работно място – гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6 – да се извършват в стая 101, находяща се във фоайе в сградата на Община Русе, пл. „Свобода“ № 6, вход от страна на ул. „Борисова“;
 • провеждане на срещи между граждани и служители на Община Русе, с работно място – гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6 – да се извършват във фоайе пред обособеното място за контрол на пропускателния режим в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6; 
 • провеждане на срещи между граждани и служители на Община Русе, с работно място – гр. Русе, ул. „Цариброд“ № 3 – да се извършват във фоайе пред обособеното място за контрол на пропускателния режим в сградата на Община Русе, ул. „Цариброд“ № 3; 
 • провеждане на срещи между граждани и служители на Община Русе, с работни места – гр. Русе, ул. „Черно море“ № 2 и гр. Русе, ул. „Котовск“ № 1 – да се извършват при осигуряване от служители на СЗ „КООРС“ при Община Русе на пропускателен режим – по 1 /един/ човек, като останалите граждани изчакват реда си пред сградата, при спазване на минимална дистанция най-малко 1,5 метра или повече при наличие на указания от компетентен орган.
 1. Забранява се през работното време на администрацията на Община Русе: понеделник – петък: 08:30ч.-17:30ч., достъпът на външни посетители /потребители на административни услуги/ до сграда на Община Русе пл. „Свобода“ № 6 през входа от страна на ул. „Петър Берон“, както и достъпът до всички останали помещения в административните сгради на Община Русе извън посочените в настоящата заповед.
 2. Всички служители на Община Русе, да работят задължително със защитна маска или друго средство покриващо носа и устата (кърпа, маска, шлем, шал и др.) при невъзможност да се осигури минимум 1,5 метра физическа дистанция между тях;
 3. На всички входове на сгради на Община Русе да бъде поставен дезинфекционен препарат и при влизане всички лица да дезинфекцират ръцете си.
 4. Всички служители да осигуряват постоянно или регулярно проветряване на служебните си помещения.
 5. На всеки два часа и тридесет минути, след началото на работното време, за период от 15 /петнадесет/ минути да се извършва дезинфекция и проветряване на помещенията в центровете за административни услуги и информация при Община Русе.
 6. Ежедневно да се извършва дезинфекция на всички коридори, помещения и санитарни възли в административните сгради на Община Русе, след преустановяване на работното време на служителите при стриктно спазване на Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19, утвърден със заповед на министъра на здравеопазването.
 7. Сключването на граждански брак от длъжностно лице в сградата на Община Русе, находяща се в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, да се извършва в стая 122, при присъствие на толкова лица, за колкото е възможно да се осигури определената физическа дистанция от 1,5 метра между тях и при спазване на останалите противоепидемични мерки.
 8. Потребителите на административни услуги да използват приоритетно възможностите на заявяването и получаването им по електронен път чрез портала на Община Русе на следния адрес: https://www.ruse-bg.eu/index.php?page=647 Приканват се гражданите да използват възможностите за електронни услуги и разплащания и да следят актуалната информация на сайта на Община Русе. Приемните за граждани на Община Русе ще се осъществяват единствено отдалечено – чрез електронен адрес и телефон, посочени на страницата на Община Русе.
 9. Директорът на ОП „Обреден дом“ и кметовете на кметства да организират посещенията  в гробищните паркове при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването и на настоящата заповед.
 10. Собствениците на всички пазари, тържища и базари на открито и закрито на територията на Община Русе да изпълнят разпоредената със Заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 на министъра на здравеопазването, противоепидемична мярка, а именно да създадат организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите, като работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Гражданите на Община Русе да спазват съветите на Световната здравна организация за превенция срещу зараза от СOVID-19 и въведените противоепидемични мерки като използват маски или други средства за покриване на носа и устата на открито, където не може да се осигури физическа дистанция; мият ръцете си редовно; спазват дистанция от най-малко 1,5 метра с останалите лица, когато са навън и в закрити пространства; избягват докосването на очите, носа и устата и спазват респираторна хигиена, съобразно описаното на електронната страница на Община Русе на следния адрес: https://ruse-bg.eu/saveti-na-svetovnata-zdravna-organizatsiya-za-preventsiya-sreshtu-zaraza-ot-covid-19-17653

Гражданите на Община Русе могат да се запознаят с актуалните мерки въведени от Министъра на здравеопазването и/или от директора на Регионална здравна инспекция – Русе на следните интернет адреси: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/ и https://rzi-ruse.com/flu_news.php .

Приканваме всички граждани и юридически лица, желаещи да окажат съдействие – материално, финансово, лично, да се обръщат към Община Русе на горещия телефон – 082 506 794 и към БЧК – Русе – 082 845 424

Кметовете на кметства, ръководителите на общинските предприятия, звена и общинските търговски дружества да организират и издадат заповеди за управляваните от тях структури и територии, съобразно разпорежданията на настоящата заповед и Заповедите на Министъра на здравеопазването.

Контрол по изпълнение на заповедта по т. 12 и т. 13, възлагам на Директорът на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“.

Съгласно чл. 63в от Закона за здравето, всички физически и юридически лица са длъжни да оказват съдействие на органите на държавен здравен контрол.

Заповедта да се доведе до знанието на заместник–кметовете на Община Русе, кметовете на кметства, кметските наместници и пълномощници, ръководителите на общинските предприятия, звена и общинските търговски дружества, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се оповести чрез публикуване на интернет страницата на Община Русе.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-01-2428/11.09.2020 год.

ПЕНЧО МИЛКОВ – Кмет на Община Русе

Сподели:

Още новини от деня