Кметът на Община Русе обсъди с министъра на спорта ремонта на физкултурния салон в ОУ „Иван Вазов“

Време за прочитане: 3 мин.

През отминаващата седмица се проведе работна среща между Община Русе и Министерството на спорта, на която присъстваха заместник – кметът Енчо  Енчев, Искрен Илиев – директор на дирекция „Правни дейности“, министърът и заместник–министърът на младежта и спорта и главния секретар на Министерството на младежта и спорта. Обсъдено бе финансирането на ремонта на физкултурния салон на ОУ „Иван Вазов“ Русе, както и други въпроси, касаещи развитието на спортното образование в общината.

Министерството на младежта и спорта одобри проекта на Община Русе по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти-държавна и общинска собственост на Министерство на младежта и спорта за обект: „Укрепване на аварирал физкултурен салон в ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе, община Русе, и одобрява проекта за „Укрепване на аварирал физкултурен салон в ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе, община Русе, находящ се на ул. „Петър Берон“ № 20, в сграда с идентификатор 63427.2.1760.2 със застроена площ 184 кв. м., описани в АПОС № 7138/21.01.2014 г. Стойността на проекта е 214 340 лева и 80 ст. с ДДС.

На основание чл.128, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, Министърът на младежта и спорта е издал Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, в сила от 12.07.2019 г. Наредбата урежда реда за финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта на обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

Предвид належащата необходимост от укрепване на сградата на физкултурния салон на ОУ „Иван Вазов“, общинска администрация е в процес на подготовка на проектно предложение, съгласно критериите за подбор на цитираната по-горе наредба. Ръководството на учебното заведение е депозирало техническа документация от извършено обследване на обекта на интервенция с изготвени придружаващи документи в т.ч. количествено-стойностна сметка за видовете СМР, проект „Геотехнология“, проект „Конструкция“, проект В и К, разрешение за строеж № 327/28.08.2020 г. , скица на обекта и др. Видно от проведеното заснемане и обследване, геоложки проучвания, сондажи, измервания и огледи на място е установено аварийното състояние на обекта.

Сградата на физкултурния салон е пристроена през 1965 г. до южната фасада на училището. Конструкцията е стоманобетонова, с носещи тухлени зидове с дебелина 65м, основи от облицовъчен камък и плътни тухли с дебелина 8-10 см. Първите сигнали за деформация в конструкцията на учебното заведение датират от 1987 г. Констатирано е, че „получените неизправности в канализационната мрежа са довели до непрекъснато и значително преовлажняване на льосовата основа. В следствие на това намокряне земната основа е претърпяла пропадане под фундаментите на сградата, довело до появяване на неравномерни деформации в конструкцията на сградата. В периода 07.05.2007 г. до 02.08.2007 г. са провеждани измервания за слягане на сградата, като е описано в протокол необходимостта от установяване на причините довели до възникването на деформации, като се извършат ревизии на В и К и ОВ мрежите, да се реализира вертикална планировка и да се осигури сигурно отвеждане на дъждовните води. Да се предпазят основите на сградата от намокряне и след 6 –месечен период да се извърши контролно геодезическо измерване , което да покаже динамиката в процесите на слягане, включително и ефекта от евентуално предприетите мерки. За съжаление няма данни за предприети мерки и за деформационното поведение на конструкцията във времето. През януари 2020 г. се установява отново активация на деформациите – поява на коси пукнатини в зидарията с размер 3-8мм и разклонени по пода. Подовата настилка „се издува нагоре“, като разкъсва спортното еластично покритие в централната част на сградата.

 Съгласно конструктивното решение на проектанта се предвижда заздравяване на земната основа с пилоти по метода „тръба в маншет“. Пилотите са през около 2,3 м. в централните зони и около 1 м в ъглите, в общия случай двустранно на зидовете, с дълбочина 5,0 м от кота 0.00 м. Ще се пилотира от две нива – от под физкултурен салон и от външен терен. Целта е минимална интервенция във вътрешността, поради извършени леки ремонтни дейности. Репарациите на диагоналните пукнатини ще се състоят в отстраняване на мазилката, монтаж на скоби и възстановяване на мазилката с мрежа. Предвидено е да се оформи деформационна фуга между спортния салон и основната сграда външно, вътрешно и пода.

Към настоящия момент физкултурният салон, обект  на проектното предложение, не функционира. След констатираната авария, началото на 2020 г. е затворен и децата са принудени да провеждат учебните си часове по физическо възпитание и спорт в коридорите на училището или в дворното пространство. Укрепването на салона ще осигури възможност на учениците да спортуват на закрито. С предвидените укрепителни дейности ще се стабилизира земната основа, деформациите ще спрат, пукнатините ще се санират и застопорят на безопасно ниво. С корекцията на вертикалната планировка и отводняването ще отпаднат ежегодните ремонти на сутерена на училището, както и наводненията при проливен дъжд. Има съществени инженерно-геотехнически индикации, че след тези дейности, земната основа ще консолидира и деформациите по основната сграда също ще спрат.    

Сподели:

Още новини от деня