кмет и заместник кметове Пенчо Милков

Заплатата на кмета на Община Русе бе определена на 2500 лева месечно

В изпълнение изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА за определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета, в рамките на действащата нормативна уредба, съобразявайки се с максимално допустимия размер и осигуреното финансиране по стандарти за общината, както и с предложението на г-н Иво Пазарджиев – Председателя на Общински съвет Русе, вх. № 06-01-144/19.12.2019 г., днес бе предложено за обсъждане и определяне нов размер на възнаграждението на Кмета на община Русе.

Предложението  е съобразено с:

1.Член 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., за заплатите в бюджетните организации и дейности, съгласно който конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини и кметства се определят от Общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на определената заплата не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.

2. Размерът на основната месечна заплата на министър за III тримесечие на 2019 г. е 5131 лв. , определен съгласно писмо изх. № 03.13.-3/20.02.2019 г. на директора на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет въз основа на :

  • Решение № 240 на МС от 6 декември 1990 г.(изм. с Решение № 466 на МС от 1994г и Решение №485 на МС от 1997 г.)., съгласно което основните месечни заплати на министрите са приравнени на заплатата на Председател на комисия в Народното събрание.
  • Чл.5 и 6 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – Приложение към Правилника за организация и дейността на Народното събрание, съгласно които Председателите на парламентарни комисии получават месечно възнаграждение с 35 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение на Народен представител, а Народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на 3 /три/ средно месечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт.
  • Данните на НСИ за средно месечната заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съгласно които  за III тримесечие на 2019 г. тя е 1267 лв.

            3. Решение № 29, прието с протокол № 2/30.11.2015 г. за определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Русе и кметовете на кметства, считано от 09.11.2015г.

            4. Разпоредбите на Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

След дебати Общински съвет – Русе определи основно трудово възнаграждение на Кмета на Община Русе в размер на 2500 лв., считано от 01.02.2020 г. Ръстът е с 400 лева спрямо заплатата на кмета Пламен Стоилов. Самият Пенчо Милков отхвърли предложението от комисиите на ОбС – Русе за възнаграждение в размер на 3000 лева.

37 съветници подкрепиха предложението, а 10 се въздържаха.

Директорът на дирекция „Финансово – стопански дейности“ в Община Русе заплатите на служителите нямат нищо общо със заплатата на кмета. Предвидено е увеличение на всички средно с по 100 лева върху средна брутна заплата, поясни Пенева.

Председателят на групата на ПП ГЕРБ Бедрос Пехливанян коментира, че лично би изчакал поне 2 – 3 месеца, защото само допреди месец е имало ситуация, в която нямаше достатъчно пари в бюджета. Кметът да си предлага сам заплатата е деликатен и неудобен момент, подчерта Б. Пехливанян. Орлин Дяков на свой ред запита защо се правят комисии в Общинския съвет, след като е имало предложение от 3000 лева, а сега се говори пак за 2500 лева. Йорданска Даневска отбеляза, че предложението се прави без анализ и без участие на финансисти.

Сподели:

Още новини от деня