пенчо милков

Кметът на Община Русе представи програмата за управление през новия мандат

В изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, представи на вниманието на общинските съветници Програма за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г., наричана за краткост „Програмата“.

Програмата е разработена в съответствие с:

  1. Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе 2017-2023 г.
  2. Дейностите/проектите, които са в процес на реализация;
  3. Възможностите за финансиране от бюджета на Община Русе и от външни източници.

Програмата е съобразена с основните принципи на ЕС; равни възможности, благоденствие и интеграция. Заложените в нея дейности са в контекста на приоритетите на Стратегията „Европа 2020“ и на Стратегията на ЕС за развитие на региона на река Дунав. Програмата е структурирана така, че отразява приоритетите и дейностите в отделните направления. За реализиране приоритетите на Програмата, работата на кметския екип и на Общинска администрация Русе ще се основава на принципите за: единност, компетентност, прозрачност и почтеност с фокус върху конкретни резултати за постигане на високо качество на стандарта на живот – съвременна инфраструктура, привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда, атрактивни условия за образование,

бизнес и инвестиции, богат културен календар, туристически атракции, и не на последно място – висока степен на социална чувствителност и толерантност.

Програмата има динамичен характер и е документ, който може да бъде допълван с нови дейности, както и от нея да отпадат дейности, които са загубили приоритетното си значение, респ. Програмата подлежи на актуализиране съобразно промените в социално-икономическите условия, финансовите ресурси и потребностите на Община Русе.

Изразявам увереност, че със съвместни усилия и ползотворно сътрудничество с Общински съвет Русе ще допринесем за превръщането на град Русе от догонващ в иновативен град и утвърждаването му като Северната столица на България, казва кметът на Община Русе Пенчо Милков.

В хода на дебатите по темата проф. Михаил Илиев и Елеонора Николова заявиха, че не става въпрос за програма, а по – скоро за визия. Деница Николова обясни, че става въпрос за приоритети за управление на конкретен кмет и пр. По думите и, след приемането на програмата ще се приемат и мерки за изпълнението, а след година кметът ще даде отчет за изпълнение. Николова посочи, че е налице програма, в която е заложена и визията на кмета за бъдещето на града. Според нея, предизборната платформа на кандидата за кмет сега е вплетена в програмата за управление, което означава, че е налице последователност в политиката.

Проф. Илиев заяви, че трябва да се направи корекция с добавка на конкретни резултати във всяка една област, вкл. с помощта на директори и ръководители на общински предприятия, за да добие проектодокумента вида на програма.

Сподели:

Още новини от деня