Пенчо Милков: Обявяването на Независимостта е връх в самоосъзнаването ни в годините след Освобождението

Кметът на Община Русе припомни забраната да се използват нестандартни горивни материали

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон уведомявам всички физически и юридически лица за техните задължения за спазване на разпоредбите на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе и Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе, както следва:

На основание на чл. 4 от Наредба №15 на ОбС –Русе, ЗАБРАНЯВА СЕ:

  • Изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места;
  • Изгарянето или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците;
  • Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта специализирани съдове и замърсяване на пространството около тях, както и оставянето на капаците на съдовете отворени;
  • Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци и изхвърлянето на незагасена жар.

На основание на чл. 10 от Наредба за опазване на околната среда, ЗАБРАНЯВА СЕ:

  • Паленето на огън на открити места за широко обществено ползване (междублокови пространства, паркове, градини и др.) на територията на Община Русе;
  • Използването на нестандартни горивни материали (гума, пластмаси, ПДЧ плоскости, едрогабаритни отпадъци и др.) за отопление или технологични нужди;
  • Използването на неизправни отоплителни инсталации, които замърсяват силно въздуха, отделяйки в голямо количество сажди и дим.

При констатирани нарушения – физическите лица се наказват с административно наказание „глоба“ в размер от 100 до 1000 лв., а юридическите лица с административно наказание „имуществена санкция“ в размер от 1000 до 5000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер.

Сподели:

Още новини от деня