кмет сливо поле

Кметът на Сливо поле подписа договор за рехабилитация на 3.3 км. улици

На 21.05.2019г. Валентин Атанасов – Кмет на Община Сливо поле подписа Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0099-С01 с ДФ „Земеделие“ по ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново, Община Сливо поле“.

Договорът е на стойност 1 173 145,90 лв. без ДДС и включва възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на уличната мрежа в населените места с приблизителна дължина 3358 м.

Сподели:

Още новини от деня